Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kazu Covid-19 Foun 67 no Rekuperadu 122

Tempotimor (Dili)-Koordenadór Forsa-Tarefaba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo hatete, Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK) iha loron sábadu (26/06) Rejista kazu Covid-19 foun 67 no rekuperadu hamutuk 122.

"Kazu deteta foun ne’ebé relata iha loron 26 fulan-Juñu tinan 2021 67 (iha Dili 48, iha munisípiu seluk hamutuk 19) no rekuperadu 122”, dehan nia liuhusi komunikadu imprensa, sábadu (26/06).

Husi totál kazu detetadu foun mane 40, feto 27 ho idade tinan 12 na'in-1, ho idade entre tinan 12-59 na'in-66 (98,5%), ho idade 60 0 (la iha) no 8,9 % sintomátiku, totál kazu ativu 812 no kazu konfirmadu kumulativu iha 26 fulan-Juñu 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) 8979.       

Hahú iha loron 25 to’o 26 fulan-Juñu, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 651 testes PCR    iha Dili, ho    detalla hanesan, Vijilánsia sentinela 19,  Rastreiu ba kontaktu (Contact tracing) 6, Rastreiu Aleatóriu    (Random Screening) 20, Viajen sai husi serka sanitária munisípiu Dili 590, Viajen internasionál 1 no follow up iha kuarentena 15.

Rezultadu testes PCR ne’ebé halo iha loron 25 fulan-Juñu iha munisípiu sira seluk REAOA ho HNGV, hamutuk 373, ho detalla hanesan, Baukau 81, Ermera 71, Maliana 14, Maubisse 46, RAEOA 26, Suai 43, Vikeké 48 no HNGV 44. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter