Print this page

Kazu Rekuperadu 194, Pozitivu Covid-19 Foun 24

Tempotimor (Dili)-Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo hatete, Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK) rejistu kazu pozitivu foun Covid-19 na'in-24 no kazu rekuperadu 194.

'Kazu detetatu foun ne’ebé relata ohin dia 7 de Juñu de 2021 hanutuk 24 (iha Dili 20, iha munisípiu seluk 4) nia kazu rekuperadu 194”, dehan nia liuhusi komunikadu imprensa, segundu (07/06).

Husi totál kazu detetadu foun iha mane 15, feto 9, ho idade entre tinan 12-59 na'in-23 (95,8%) ho idade 60 na'in-1, proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 16,6%, totál kazu ativu ohin 2232 no totál kazu konfirmadu kumulativu iha loron 07 fulan-juñu tinan 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) 7764.

Husi loron 6 to’o 7 fulan-juñu, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 342 testes PCR iha Dili, ho detalla hanesan tuir mai, vijilánsia sentinela 7, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) 30, rastreiu aleatóriu (random screening) 18, viajen sai husi serka sanitária Munisipiu Dili 277, viajen internasionál 10 no follow up iha kuarentena 0.

Totál testes PCR ne’ebé halo iha loron 6 fulan-juñu husi Munisípiu sira seluk , REAOA ho HNGV, hamutuk 291, ho detalla hanesan, Baukau 56, Ermera 3, Maliana 17, Maubisse 103, RAEOA 4, Suai 28, Vikeké 18 no HNGV 62. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items