Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Estende EE Da-14, PR Lú Olo Husu Tan Lisensa ba PN

Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lu Olo hato'o hela mensajem ba povu Timor-Leste kona-ba Covid-19 iha tempu balun ba kotuk. Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lu Olo hato'o hela mensajem ba povu Timor-Leste kona-ba Covid-19 iha tempu balun ba kotuk. Foto Ofesial

Tempotimor (Dili)-Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres "Lu Olo", husu Parlamentu Nasionál (PN) fo autorizasaun hodi deklara tan Estadu Emerjénsia (EE) ba da-14, tanba  númeru kazu Covid-19 ne'ebé kada loron aumenta.

"Iha mensájen ba Parlamentu Nasionál husu autorizasaun ba deklara estadu emerjénsia dala ida tan tanba Xefe Estadu preokupa tebes ho númeru kazu konfirmadu ho vírus Covid-19 nian sae babeibeik no diariamente afeta ema liu atus ida", dehan PR liuhusi komunikadu imprensa, domingu (30/05).

Tanba ne’e, husu ba sidadaun hothotu kumpri regra hatuur durante  estadu emerjénsia.

Haree ba Timor-Leste iha hela kazu ativu konfirmadu  2666 husi totál 6014 sura hamutuk husi fulan-marsu 2020 no ema na’in-14 mak moras todan ho kauza oioin no mate no iha mos vírus Covid-19 nian.

"Figura públika ho responsabilidade labele hatete katak sira hadomi povu no preokupa ho moris-di’ak no saúde povu nian maibé la kumpri fali regra bázika ba protesaun hanesan distansiamentu sosial no uza máskara ka la respeita konfinamentu domisiliáriu, ho motivu ne'ebé de'it ka ho hanoin ba sira-nia an de'it", dehan Lú Olo.

Tanba halibur ho populasaun iha fatin públiku lahó máskara no lahó  distansiamentu sosiál sei la kontribui atu hapara vírus corona  maibé sei loke dalan ba vírus at ne'e e hadaet liután husi ema ba ema.

"Saída mak populasaun  hanoin ba nia obrigasaun atu haktuir konfinamentu domisiliáriu bainhira nia haree  figura públika ida halibur ho ema ka la'o ba-mai ho ema atu haksolok-nia an deit?", hatete nia.

Iha ninia mensájen ba Parlamentu Nasionál bainhira husu autorizasaun atu renova estadu emerjénsia hahú husi zero oras,  loron 2  fulan-juñu tinan 2021 (kuarta) to’o  23 oras 59 minutus  loron 1  fulan-jullu  tinan 2021 (kinta), iha territóriu nasionál.(*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 30 May 2021 22:01
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter