SIJK Rejistu Kazu Foun 176 no Ativu 2238

Tempotimor (Dili)-Haree ba númeru moras Covid-19 iha Timor-Leste (TL) kada loron kontinua aumenta no iha loron tersa (18/05), Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK) rejistu tan kazu pozituvu hamutuk 176 no kazu ativu sa’e ba 2238.

“Kazu detetatu foun ne’ebé relata ohin 176 iha Dili 147, iha munisípiu seluk 29 no kazu ativu 2238”, deklara Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria Araújo liuhusi komunikandu imprensa, tersa (18/05).

Husi totál kazu detetadu foun iha mane 107, no feto 69, ho idade tinan 12 na'in-3, ho idade entre tinan 12-59 na'in-171 (97,1%), ho idade 60 na'in-2.         

Proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 7,9%, total kazu konfirmadu kumulativu iha loron 18 fulan-maiu 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) 4765 no kazu rekuperadu 111. 

Husi loron 17 to’o 18 fulan-maiu, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 1116 testes PCR iha Dili, ho detalla hanesan, vijilánsia sentinela 28, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) 93, rastreiu aleatoriu (random screening) 172, viajen sai husi serka sanitária Munisípiu Dili 702, viajen internasionál 83 follow up iha kuarentena 38.

Rejultdu  testes PCR ne’ebé halo iha loron 17 fulan-maiu iha munisípiu sira seluk, REAOA ho  HNGV, hamutuk 606, ho detalla hanesan, Baukau 75, Ermera 95, Maliana 32, Maubisse 146, RAEOA 8; Suai 90, Vikeke 70, no HNGV 90. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 18 May 2021 18:36
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tempo Timor Networks

Online Counter