dr. Rui: Virus Belit iha Ema-nia Kokorok Bele To'o Fulan 1

Portavoz  Centru Integradu Jestaun Krize, dr. Rui Maria de Araujo, iha konferensia imprensa iha sala Situasaun, CCD, Dili (4/4) Portavoz Centru Integradu Jestaun Krize, dr. Rui Maria de Araujo, iha konferensia imprensa iha sala Situasaun, CCD, Dili (4/4) Foto File

Tempotimor (Dili)-Portavoz Sala Situasaun dr. Rui Maria de Araujo informa, durasaun tempu ba Covid-19 belit iha ema nia kakorok bele to'o de'it loron 14 no bele liu to'o fulan ida.

Eis Ministru Saúde ne'e hatete, tuir evidensia husi rai seluk, inklui peskiza husi Organizasaun Saúde Mundual (OMS) no matenek nain sira balun katak, durasaun tempu ba virus belit iha ema-nia kakorok mak loron 14, maibé bele mós liu ida ne'e.

"Durasaun virus ne'ebé belit iha ita-nia kakorok atu lakon presiza lori loron 14 bele liu mós fulan ida," dehan dr. Rui iha Sentru Konvensaun Dili, Sábadu (04/04/2020).

Iha fatin balun, nia hatete, sira uza ona aimoruk virus nian no presiza tempu lalais ba virus ne'e lakon husi ema-nia isin.

"Fatin balun ne'ebé uza aimoruk virus nian ne'e lakon lalais," dehan nia.

Ba ema ne'ebé pozitivu Covid-19 iha TL, eis PM ne'e hatete, durante ne'e mediku sira la fó aimoruk.

"Ita la halo tratamentu anti viral, entaun ita hasa'e de'it ema ne'e nia imunidade ka kekebalan mak kombate rasik virus ne'e," nia dehan.

Rui hatete, iha tempu badak pasiente ne'ebé afeta Covid-19 sei halo tan teste no hein katak sei hatudu rezultadu negativu.

Rate this item
(2 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com