Print this page

MS Enkoraza Komunidade Purugua Asesu ba Eskola Saúde

Ministra Saúde (MS), Odete Maria da Freitas Belo. Ministra Saúde (MS), Odete Maria da Freitas Belo. Foto Suplay

Tempotimor (Maliana)-Ministra Saúde (MS), Odete Maria da Freitas Belo, enkoraza komunidade iha suku Purugua, Postu Administrativu Kailaku, atu asesu ba Eskola Saúde tanba pesoál saúde liliu medisina jerál sei menus iha rai laran.

“Hakarak atu hato'o ba ita-boot sira katak kona-ba ita laiha médiku ne’ebé sufisiente sikinifika katak ita tenke haruka ita-nia oan sira ba eskola, ita tenke eskola, ema Purugua oan sira tenke ba eskola labele halimar de’it iha uma”, dehan nia ba komunidade sira iha Purugua, tersa (21/06).

Xefe Suku Purugua, Claudino Bere Pelu informa, Governu instala duni klínika iha suku Purugua maibé iha de’it mak parteira ida ho cleaner ida.

“Klaru ke ospitál iha suku Purugua iha kedas maibé ami iha de’it parteira ida ho cleaner ida tanba ne’e ami presiza mós doutór maibé doutór mak laiha”, dehan nia.

Maske uluk iha duni doutor ida maibé tanba nia kondisaun saúde ne’ebé liga ba nia fuan mak la di’ak nune’e nia halo karta tranferénsia no ba servisu filafali iha Nasionál.

Iha klínika Suku Purugua iha ai-moruk no fasilidade ne’ebé sufisiente no dadaun ne’e parteira ida de’it mak atende pasiénte sira iha suku laran. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items