Prosesu justisa iha Timor-Leste seidauk lao diak no sei mosu difisiensia barak. Problema hirak ne'e mosu tanba limitasaun rekursu umanu iha setor judisiariu.

Diretor Ezekutivu JSMP, Luis Sampaio hateten, durante halo monitorizasaun iha Tribunal konsege deskobre difisiensia ne'ebe mosu iha ne'eba.

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com