Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Items filtered by date: Thursday, 20 August 2020

Thursday, 20 August 2020 12:37

Lere Husu Governu Harii Uma Ba Veteranu

Tempotimor (Dili) - Xefe Estadu FALINTIL-FDTL, Majór Jenerál Lere Anan Timur, rekomenda ba governu atu tinan-tinan iha orsamentu ketak ba veteranu sira, inklui halo uma dignu ba sira.

Mensajen ne'e Jenerál Lere hato'o bainhira halo diskursu iha Selebrasaun loron FALINTIL ba dala XL ne'ebé realiza, iha Kuartél Jerál, FALINTIL-FDTL, Fatuhada, Dili, Kinta (20/8).

"Ami fó rekomendasaun ba governu atu loron 20 de Agostu sai loron nasionál, atu Estadu no Governu halo lei atu garante veteranu sira-nia futuru, oan no be oan sira hetan direitu no regalia, tanba aman-inan sira-nia kontribuisaun boot ba libertasaun nasionál," dehan Lere.

Nia husu ba governu atu harii uma ne'ebé dignu ba veteranu sira liuhusi alokasaun orsamentu kada tinan, nune'e hanesan parte dignifika luta veteranu nian durante okupasaun kolonializmu.

"Tinan-tinan iha orsamentu estadu, iha nafatin fundu harii veteranu sira-nia uma ka fatin ne'ebé dignu," dehan Lere.

Nia hatutan, durante selebrasaun loron FALINTIL liuhusi Tour FALINTIL hasoru malu mós ho luta na’in sira, haree mós kondisaun moris veteranu sira moris terus no susar. (*)

 

PUBLISIDADE HUSI MOP FO PARABENS BA LORON FALINTIL

Published in Politika

Tempotimor (Dili) - Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-FDTL, Majór Jenerál Lere Anan Timur, konsidera dezenvolvimentu iha rai laran la la’o tanba veteranu luta na’in sira fahe malu iha tempu prosesu konstrusaun nasaun nian.

Published in Politika
Page 2 of 2
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter