Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Tempotimor (Dili)- Hafoin deputadu 21 husi Bankada CNRT vota Absteinsaun no kontra Proposta OJE husi Governu AMP, Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) Deonisio Babo husu atu labele hakfodak ho situasaun politika ne'ebé daudauk ne'e mosu tanba asaun husi partidu CNRT nu'udar asaun hanoin nasaun.

Tempotimor (Dili) - Deputadu Bankada opozisaun FRETILIN fó sala ba Bankada Congresso Nacional Reconstrução (CNRT), tanba nuudar bankada governu laiha reponsabilidade hodi defende ninia governu.

Tempotimor (Dili)-Hafoin deklara katak koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) la eziste ona, ohin, Tersa (21/01), Primeiru Ministru Taur Matan Ruak konvoka enkontru ho membru governu sira hodi koalia kona-ba destinu governasaun ne'ebé nia lidera.

Page 4 of 505

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com