Print this page

Ministru Justisa fó Parabéns ba Kontribuisaun JSMP iha Área Justisa

Ministru Justisa (MJ), Tiago Amaral Sarmento. Ministru Justisa (MJ), Tiago Amaral Sarmento. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Ministru Justisa (MJ), Tiago Amaral Sarmento, fó parabéns kontribuisaun Programa Monitorizasaun Sistema Judisiál (JSMP) nian iha área Justisa.

"Ha'u hanesan Ministru justisa no alumi JSMP maibé nia firme uluk to'o agora hodi promove monitorizasaun ba sistema judisiál mós sira prodúz relatáriu legál, ha'u fó parabéns JSMP nia kontribuisaun ba área justisa nian”, dehan Ministru Tiago, ba aniversáriu JSMP ba dala XXI, iha Novu Turizmu, Lesidere, kinta (28/04).

Tanba relatóriu JSMP ne'e akumalu buat barak, ema barak mak asesu, husi Nasaun Unidas nomós konsellu seguransa tomak, iha inisiu 2000 iha organizasaun únika halo monitorizasaun direitu.

Nune’e apresia no parabéns ba duadores sira-nia apoiu ba JSMP nia servisu, maibé husu membru JSMP atu mantein firme hanesan organizasaun independente.

“Ha'u fiar imi-nia servisu di'ak mak doutor da lei no defensór sira sei tuur iha ne'e”, afirma nia.

Ho ida ne’e, JSMP tenke prodúz opiniaun legál no relatóriu legál ba Estadu, Governu, Parlamentu Nasionál no Justisa, atu nune'e relatóriu sira bele lee.

Ba estudante universitáriu sira iha Fakuldade Direitu atu aproveita didi’ak tanba agora JSMP sei halo formasaun ba lei no kódigu penal, bainhira hakarak hatene justisa mundu no legál aproveita no halo peskiza iha JSMP.

Tanba ne’e, Ministériu Justisa sei apoiu nafatin JSMP atu halo monitorizaun ba kontribui hakerek relatóriu, favór ida labele inklina iha partidu, maibé inklina de'it ba lei, Konstitusaun RDTL. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items