Tempotimor (Dili) – Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe de Jesus Amaral lamenta ho akontesimentu ahi mate durante oras haat nia laran iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Komoro, iha Sabadu (16/11).

Prezidente PN ne’e lamenta tanba ahi mate iha meiudia bainhira aviaun sira atu tuun iha aeroportu Komoro.

"Ha'u haree ida ne'e grave, tanba Aeroportu Internasional Nicolau Lobato mak odamatan ba sirkulasaun ema nian, depois ita hatene katak aviaun sempre mai iha oras meudia nian, depois ahi mate loos iha oras meudia nian," dehan Arão iha PN, Segunda (18/11/19).

Tuir Prezidente PN ne’e, loloos problema ne’e labele akontese iha Aeroportu Komoro tanba sistema elestrisidade iha ona.

Arão dehan, presiza tau atensaun maka’as ba fatin sira hanesan Aeropotu, portu no postu sira iha fronteira, tanba husi fatin sira ne'e mak bele detekta ema-nia dokumentus no sasan sira ne'ebé tama no sai, liu-liu kona-ba droga.

"Tuir loloos labele akontese, tanba ita iha ona sistema eletrisidade ne'ebé estabelese tiha ona, depois iha aeroportu mós prepara rezerva par iha koneksaun, kuandu ida mate ida fali lakan kedas, tanba fatin sira hanesan ne'e presiza tau atensaun maka'as, hanesan aeroportu, portu sira inklui mós fronteira sira," dehan Arão.

Tan ne’e, Prezidente PN ne’e husu ba parte kompetente sira atu aranza jeradór balun hodi sai rezerva.

“Ho akontesimentu ne'e PN lamenta tebes, tanba ne'e ha'u husu ba ministru relevante no orgaun sira iha kraik, liu-liu funsionamentu iha aeroportu, presiza tau atensaun. Se bele karik aranza jeradór balun para rezerva," dehan nia.

Entretantu, hafoin kazu ahi mate iha aeroportu ne’e akontese no balun públika iha media sosial Facebook, mosu lamentasaun no kritika oioin husi públiku. Balun husu ba lideransa ministériu kompetente atu rezigna an tanba konsidera laiha kapasidade no inkompetente.

Tempotimor (Dili) - Kompaña aviasaun ida husi Portugal ho naran Seven Air iha hakarak atu loke eskola iha area pilotu iha Timor Leste.

Kompaña Seven Air hato'o sira-nia hakarak ba Ministru Transporte no Komunikasaun José Agustinho ne'ebé hala'o vizita serbisu ba Kompaña refere.

Ministru José dehan, kompañia Seven Air durante ne'e fó formasaun pilotu nian no formasaun tekniku aviaun nian.

Tempotimor (Dili)-Deskonfia mosu kazu abuzu poder ne’ebé komete husi xefe balun iha Diresaun Nasionál Transporte no Terreste (DNTT). Xefe ne’e hasai no hatama funsionariu konforme ninia hakarak de’it.

Tempotimor (DILI)-Kompaña internasional husi Singapura WebSatMedia Pte.Ltd hato’o karta resposta hodi rekuza informasaun ne’ebé Tempotimor.com públika kona-ba Deskonfia Governu Autoriza Kompaña Internasional Naok Osan Estadu.

Tempo Timor - Desenvolvimento área telekomunikasaun iha nasaun nee hahu ho Telstra maibe iha tinan 2002, governu Timor-Leste fo Direitu de Konseisaun eskluxivu ba operadór telekomunikasaun úniku Timor Telekom ne'ebé nia asaun na'in barak liu husi ema estranjeiru. 

Tempotimor (Dili)-Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), Jose Agustinho da Silva hateten, Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan fiskal 2020 ne'ebe redus sei afeta ba atendementu publiku no fo efeitu negativu ba reseita Estadu nian.

TempoTimor (Dili), - Mudansa governasaun iha kada periodu no renovasaun ne’ebé halo ba kada ministériu hamosu problema balun, liu-liu ba ministériu sira ne’ebé “mosu no lakon”. Ezemplu ida mak Ministériu Transporte no Komunikasaun (MTK) ne’ebé mosu iha V Governu Konstitusional, maibé iha VI no VII Governu asuntu transporte no komunikasaun akumula fali ho asuntu obras públika hodi sai Ministériu Obras Públika, Transporte no Komunikasaun.

Tempotimor (Dili) -  Flávio Cardoso Neves, ofisialmente simu pose nu’udar Prezidente Konsellu Administrasaun Autoridade Porturiu Timor Leste (Aportil) ba tinan 2019 to’o 2022.

 

Tempotimor (Díli) – Iha fulan tolu ikus ne'e nia laran, dadeersan de'it, edifisiu Diresaun Nasionál Transporte no Terrestres (DNTT), Balide, Díli, nakonu ho motoristas. Sira mai reklama no husu kona-ba prosesu karta kondusaun nomós xapa matríkula ne'ebé tuir sira nia hanoin, han tempu naruk.

Tempotimor (Dili)-Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK) José Agustino da Silva no Komisaun Nasional Aprovizionamentu aprezenta Proposta rua kona-ba satelite 200 MBS transforma ba 1GB ba Konsellu Ministru. 

Page 1 of 3

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com