Tempotimor (Dili)-Asesor na’in hira mak durante ne’e fó apoiu ba Ministériu Saúde atu ministériu ne’e bele hala’o serbisu ho di’ak liu tan? Klaru katak, asesor iha ministériu ne’e la’os na’in tolu (3) de’it, la’os na’in 10, la’os mós na’in 20. Ministériu ne’e iha asesor hamutuk na’in 41.

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com