Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komunidade Humboe Kontinua Moris iha Nakukun Laran

Xefe suku Humboe Calistro Madeira da Cruz ko'alia hela ho jornalista tempotimor iha suku Humboe. Segunda (12/4) Xefe suku Humboe Calistro Madeira da Cruz ko'alia hela ho jornalista tempotimor iha suku Humboe. Segunda (12/4) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermera)-Maske Timor-Leste ukun-aan ona ba tinan 19, maibé komunidade balun kontinua hela iha kotuk kona-ba dezenvolvimentu iha Timor-Leste.

Suku Humboe ne’ebé lokaliza iha Postu Administrativu Ermera no munisípiu Ermera seidauk senti ukun aan loloos, tanba kumunidade sira to’o agora seidauk asesu ba liña eletrisidade.

Liga ba situasaun ne’e, komunidade Abril Soares informa, dezde TL ukun aan to’o agora suku Humboe la asesu ba liña eletrisidade.

“Ami konsidera suku ne’e la pertense ba Timor-Leste karik, tanba durante ne'e ami-nia prekupasaun hato’o bebeik maibè nafatin la konsidera. ami durante ne'e triste no prekupa tebes tanba ami nia oan sira bainhira kalan atu estuda mós ladi’ak tanba de'it la asesu ba liña eletrisidade, nune'e ami husu ba membru deputadu no governu ne’ebé husi Ermera karik ko’alia netik povu Ermera nia prekupasaun la’ós ba tur nonok de'it, to tempu kampaña mak tun mai promete buat oi-oin," dehan Abril ba www.tempotimor.com iha Humboe, Segunda (12/4).

Enkuantu xefe suku Humboe Calistro Madeira da Cruz rekoñese realidade ne’e, tanba tanba durante ne’e suku Humboe la asesu ba liña eletridade kuandu TL ukun aan ona.

“Maibé pedidu hato’o bei-beik ba obras públika munisípiu no nasionál iha kedas 2009, maibè to’o 2018 ami iha ekipa rua servisu hamutuk no ekipa ida monitorizasaun iha munisípiu no ida iha nasionál liliu iha Ministériu Obras Públika nian oinsà bele aselara, Maibè iha 2020 hetan anunsiu husi governu sentrál katak eletrisidade refere iha ona faze preparasaun, no prezidente atual mòs vizita ona suku refere, nune'e hatoo ona prekupasaun ba, maibè laiha realidade,” dehan xefe suku ne’e.

Xefe suku ne’e mós dehan, alende problema eletrisidade, suku Humboe mós menus ekipamentu suku nian kona-ba komputadór, printer no seluk tan ne’ebé difikulta suku hodi apoiu dokumentu ho lalais ba komunidade sira.

Suku Humboe kompostu husi Borhei, Poeana, Hatali no Dirlau ne’ebé ho totál populasaun hamutuk rihun 3.056.(*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« June 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter