Komunidade 885 iha Leimia Sorin Balu Seidauk Asesu Eletrisidade

Lamporina ne'ebe komunidade uza iha fatin balun iha TL Lamporina ne'ebe komunidade uza iha fatin balun iha TL Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermera) - Komunidade hamutuk 885 iha Suku Leimia Sorin Balu, Postu Administrativu Hatulia, Munisípiu Ermera hamutuk durante ne’e seidauk asesu ahi eletrisidade.

Xefe Suku Leimia-Sorin Balu, Leonel dos Santos dehan, durante tinan barak hahú husi reataurasaun komunidade iha suku refere populasaun hamutuk 885 mak seidauk asesu ahi eletrisidade.

"Kona-ba eletrisidade husi tempu ukun-aan to'o agora komunidade iha suku Leimia ne'e la asesu, mezmu proposta kada tinan haruka ba parte relevante maibé laiha rezultadu, maibé iha VIII governu liuhusi Ministériu Obras Públika (MOP) haruka ona despaxu mai suku katak, iha planu atu instala liña eletrisidade, maibé to'o ikus laiha realidade, entaun difikulta tebes ba komunidade sira ho promesa governu nian ne'e”, hatete Leonel ba www.tempotimor.com iha nia kna’ar fatin, sesta (26/03).

Tanba ne’e, husu ba governu liuliu MOP atu tau atensaun ba preokupasaun komunidade sira-nian ne'ebé lori ona tempu naruk.

"Husu ba governu liuliu MOP favór tau netik matan mai ami suku ne’e, tanba prekupasaun ne’e hato'o bei-beik ona ba parte relavante, maibé nafatin la konsidera. Entaun ha’u nu'udar autorididade lokál sente triste tebes, dalaruma komunidade hato'o ezijénsia liuliu eletrisidade no sira hatete autoridade mak la hato'o ba governu, maibé hato'o bei-beik, mak laiha rezultadu,” dehan nia.

Komunidade Leimia sorin balu la'ós enfrenta de'it problema liña eletrisidade, maibé mós problema saúde, tanba sentru saúde komunitáriu nia edifísiu prontu ona seida'uk inaugura.

"Sentru saúde komunitáriu ida ne'ebé lokaliza iha suku ne'e hetan apoiu konsturasaun husi VIII governu konstituisionál no prosesu konstrusaun remata ona husi kompaña Luminuzu Lda, maibé seidauk halo inaugurasasun, nune'e husu ba Ministériu Saúde (MS) atu inaugura ona para bele atende komunidade sira bainhira hetan moras iha suku laran”, hatete nia.

Maske, orsamentu ne'ebé prepara atu halo inaugurasaun ba Sentru Saúde Komunitáriu iha suku Leimia ne'e rasik hamutuk rihun US$2.600, maibé governu abandona hela.

Alende ne'e, iha administrasaun suku mós enfrenta hela ba komputadór no makina imprime, entaun durante ne'e deklarasaun hotu kontinua hakerek ho liman to'o agora, kuandu dokumentu importante ruma tenke ba kapitál munisípiu Ermara hodi imprime.

"Iha suku ne'e mós laiha ekipamentu hanesan mesin ketik no kompotadór, entaun durante ne’e deklarasaun hekerek ho liman de’it no dukumentus ruma importante tenki ba gleno hodi imprime, tambá ne’e konsidera katak rental Gleno mak sai hanesan admistrasaun ba suku refere”, informa Xefe Suku.

Entretantu suku Leimia sorin balu kompostu husi aldeia rua hanesan, aldeia Burubou no Leodato ho populasaun hamutuk 885.(*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 28 March 2021 10:00
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Right256

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter