Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Tempotimor (Dili)-Governu liuhusi Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) hakarak populasaun Suku Dotik, Postu Administrativu Alas, Munisípiu Manufahi, tuir formasaun kona-ba haki'ak Animál, atubele hasa'e koiñesimentu ba servisu haki'ak animál ne’ebé…

Comment

Tempotimor (Baukau)-Servisu Diresaun Protesaun Sivil Desastre Naturais Munisípiu Baukau fahe ona sasan apoiu emerjénsia nian ba vitíma dezastre natural xefe família hamutuk 97 iha Suku Bukoli.

Comment

Tempotimor (Díli)-Reprezentante Kooperasaun husi Nasaun Alemaña, Rainer Schellhaas, diskute prosesu manutensaun Ró Berlin Ramelau ho Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak iha Faról.

Comment

Tempotimor (Dili)-Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS), Francisco Martins Jerónimo hatete, pagamentu ba jornalista liña frente seidauk tanba jornál Repúblika seidauk fó sai informasaun kona-ba romulgasaun lei.

Comment

Tempotimor (Baukau)-Fundasaun Uma Paz (FUP) Baukau fó apoiu nesesidade báziku ba inan no aman idozu hamutuk na'in-70 iha Postu Administrativu Kelikai, Munisípiu Baukau.

Comment

Tempotimor (Díli)-Konsellu Ministru (KM) deside hodi delega Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), Fidelis Leite Magalhães, atu asina aditamentu akordu subvensaun no implementasaun ne'ebé selebra ho Millenium Challenge Corporation (MMC).

Comment

Tempotimor (Díli)-Ministru Prezidensia Konsellu Ministru (MPKM), Fidelis Leite Magalhães hatete, Governu sei buka atu solusiona subsídiu liña frente ba Jornalista sira iha tempu badak.

Comment

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter