Print this page

Komunidade Suku-2 iha Vemase Seidauk Asesu Eletrisidade

Administrador Postu Administrativu Vemase, Sebastião Filomeno de A. Correia ko'alia hela ba média sira, kuarta (26/01). Administrador Postu Administrativu Vemase, Sebastião Filomeno de A. Correia ko'alia hela ba média sira, kuarta (26/01). Foto Tomas Freitas

Tempotimor (Baukau)-Administradór Postu Administrativu Vemase, Sebastião Filomeno de A. Correia hatete, komunidade husi Suku Ossouala ho Uatulari iha Postu Vemase, Munisípiu  Baukau, seidauk asesu eletrisidade.

"Iha Suku naran Ossouala nia Aldeia-4 tama tan aldeia ida husi Suku Uatulari nian iha Uaiharebo'o ne'e mak seidauk asesu eletrisidade, tanba kestaun mak orsamentu jerál do estadu, ita hato'o ona ba ita nia nai-ulun Munisípiu, Munisípiu hato'o ona ba iha ne'eba, maibé ezekusaun orsamentu estadu ne'e, dala ruma tuun liu no sa'e liu, entaun para iha ne'e, tanba haree ba orsamentu estadu ne'e," dehan Sebastião, kuarta (26/01).

Tanba ne'e, komunidade husi Suku-2, ne’ebé kompostu husi Aldeia-5 iha tempu kalan, uza lampu tradisionál lampariña hodi hetan netik naroman.

Nune’e, Administradór Postu Administrativu ho Autoridade Munisípal kontinua esforsu liuhusi hato’o proposta ba governu atu rezolve preokupasaun ne’e.

"Kestaun povu infrenta ne'e, ami la'os taka, ami sempre ejizi nafatin ba iha ami nai-ulun iha Munisípiu kona-ba kestaun ne'ebé povu preukupa," nia argumenta

Enkuantu, Aldeia husi Suku Ossouala ne'ebé seidauk asesu eletrisidade mak, Ueniwai, Umanaiku, Uaiknasa, Kaidinulale inklui husi Suku Uatulari nia Aldeia-Uaiharebo'o. (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items