Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

INDMO Loke Kompetisaun Konstrusaun Sivíl ba Sentru Formasaun 5

Prezidente Komisaun Organizadora ba Konkursu Nasional Aptidaun 2021 Institutu Nasional, Dezenvolvimentu Maun de Obra (INDMO), Amandio Livio Borjes Belo.  Prezidente Komisaun Organizadora ba Konkursu Nasional Aptidaun 2021 Institutu Nasional, Dezenvolvimentu Maun de Obra (INDMO), Amandio Livio Borjes Belo.  Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Prezidente Komisaun Organizadora ba Konkursu Nasional Aptidaun 2021, Amandio Livio Borjes Belo hatete, Institutu Nasional Dezenvolvimentu Maun de Obra (INDMO) loke kompetisaun nasionalál aptidaun 2021 ba dala-7 ona no konkursu ida ne'e sei foka liu ba área konstrusaun sivíl nian ba sentru formasaun 5.

"Atividade ohin ita hala'o konkursu nasionál ba aptidaun 2021 ba dala-7 nian ita hala'o iha tinan ida ne'e, konkursu ida ne'e ita sei foka ba área konstrusaun sivíl ne'ebé inklui iha pedreiru, kanalizasaun, soldadura, eletrisidade no karpintaria", dehan nia iha Salaun Sentru Formasaun Polísia, Komoro, segunda (22/11).

Iha konkursu ida ne'e partisipa husi sentru formasaun 5, hanesan sentru formasaun Tibar, Sentru formasaun profesionál Bekora, Sentru formasaun profesionál Dom Bosco Komoro, sentru formasaun munisípiu Baukau Fatumaka no Sentru treinamentu iha Salele munisípiu Covalima.

"Konkursu ida ne'e ita halo entre sentru sira maibé la'ós entre sentru mak kompete, maibé sira kompete hasoru padraun servsiu industria nian ne'ebé maka iha Timor-Leste nomós ba rai liur", esplika nia.

Konkursu ne'e hala'o durante loron 5, hahú 22 to'o 26 no sira sei hala'o iha sentru formasaun ida-diak nian.

"Ita sei monitoriza liuhusi vídeo konferensia virtual ne'ebé mak sira hala'o iha ida-diak nia fatin no haree tuir iha vídeo konferensia", dehan nia. 

Enkuantu juri ne'ebé sei avalia sira mai husi kompaña nasional nomós kompaña Internasionál sira ne'ebé  hanesan avaliador atu avalia sira-nia atividade ne'ebé sira halo no sei avalia kada área espesialidade ida-idak nian bazea ba projetu ne'ebé sira finaliza.

"Ita sei organiza mós juri na'in-7 ne'ebé sei halo vizita ikus liu iha 30 to'o 29 novembru no 1 to'o 3 dezenbru haree diretamente iha sira-nia fatin projetu sira halo ne'e kona-ba kualidade, finalidade husi projetu ne'e oinsá, tuir duni patrasaun ne'ebé ita haree kalae? Se lae sira la bele tama klasifikasaun", haktuir nia.

Nune'e atividade rezultadu ikus sei hala'o iha 6 dezenbru iha sentru formasaun Polísia, Komoro hodi fahe premiu ba manán na’in sira. 

Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquin Amaral hatutan, eventu ida husi INDMO ne'e atu hatene no teste  formandu sira-nia aprovetamentu husi sira frekuenta iha kursu sentru formasaun sira, depois sira ba pasa iha servisu fatin.

"Entaun kompetisaun aptidaun nasional 2021 ne'e hanesan ba dala-7 ne'ebé dala-1 tan hanesan oportunidade ba iha ita-nia joven sira atu bele aproveta hatudu sira-nia talenta, hatudu sira-nia kapasidade katak formasaun ne'ebé sira hetan husi sentru formasaun sira ne'e, sira bele kualifikadu ona atu bele tama iha merkadu traballu atu kompete ho traballador sira husi rai liur, mesmu husi nasional no internasional", relata nia.

Tanba ne’e, hanesan oportunidade la'ós de'it atu loke kompetisaun nasional aptidaun, maibé iha mós oportunidade INDMO hanesan orgaun regulador ba sentru formasaun sira fó mós sertifikadu ba sentru formasaun sira, nune'e mós formadór sira atu sira ida-diak bele hala'o sira-nia servisu ho akrediatsaun ne'ebé iha. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 22 November 2021 15:17
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter