SEKoop Loke Espozisaun Promove Produtu Husi Grupu Kooperativa 

Grupu Kooperativa no Mikró-Pekena Empreza nomós partisiante sira partisipa hela espozisaun kooperativa 2021 iha Heliport, Bairropite, sesta (19/11). Grupu Kooperativa no Mikró-Pekena Empreza nomós partisiante sira partisipa hela espozisaun kooperativa 2021 iha Heliport, Bairropite, sesta (19/11). Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) hahú loke ona espozisaun kooperativa tinan-2021 nian ba promove produtu sira ne’ebé produz husi grupu kooperativa no (mikro-pekena) empreza sira.

"Espozisaun 2021 ne'e ho tema (Serviço Local Bem Global, Ema Mak Sentru ba Dezenvolvimentu). Ida ne'e hanesan esforsu ida husi kooperativa, atu halo promosaun ba produtu sira ne'ebé kooperativa sira prodúz, no mikro pekena empreza”, dehan Sekretáriu Estadu Ambiente, Demétrio Amaral, hanesan mós Sekretáriu Estadu Kooperativa Interinu hafoin partisipa espozisaun 2021 iha Heliport, Bairopite, sesta (19/11).

Tanba expezisaun ida ne'e hanesan oportunidade ida aleinde halo promosaun nomós teste kapasidade no kualidade produtu sira ne’ebé kooperativa no mikro-pekena empreza sira produz bele teste dimanda merkadu ba produtu sira ne'ebé prodúz.

Prátikamente espozisaun 2021 ne'e nia tema mak Haklaken ba mundu tomak, katak Ema Mak Sentru ba Dezenvolvimentu, no ida ne'e sei hala'o durante loron 12, hahú husi (19 to'o 30 Novembru 2021).

Prosesu ba espozisaun ba selebrasaun  loron independénsia unilaterál Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL) dala-46, ne'ebé sei monu iha loron 28 novembru.

Nune'e, ekipa sira ne’ebé partisipa iha espozisaun ne'e, hamutuk 64 husi kooperativa hamutuk 15, no la temi kada kooperativa maibé grupu kooperativa ne’ebé delega maibiha ema na’in-2 hodi tau matan ba sira-nia atividade promove produtu.

Enkuantu ba fali mikro-pekena empreza ne'e hamutuk 31, no husi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) iha grupu tolu, inklui mós ekipa jogu-bola hamutuk 4 ne’ebé mak sei anima atividade espozisaun ne'e to'o remata.

Purtantu totál Orsamentu ne’ebé alokadu ba atividade espozisaun ne'e hamutuk rihun US$32.

Iha mós organizasaun parseiru sira ne'ebé reforsa no apoiu atividade ida ne'e mak empreza Heineken, Telemor, Telkomsel, no Aitula ne’ebé Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) agadese ba kontribuisaun sira hotu fasilita atividade espozisaun.

Iha ne'e, SEKoop mós fiar katak, atividade sei la'o di'ak, no bele sai hanesan espasu kontratu entre ema ne’ebé buka produtu sira, nomós kooperativa sira ne’ebé produz produtu hodi amostra iha expozisaun.

Husu ba komisaun organizadora Expozisaun Kooperativa 2021, atu nafatin halo komunikasaun ho entidade sira ne’ebé tau matan ba seguransa, atu nune'e garante seguransa ba prosesu loron 12 atu labele hetan distorbu.

Abertura ba loke expozisaun ne'e hetan partisipasaun husi Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquin Amaral, Embaixadór Xina inklui partisipante sira seluk. (*)

Rate this item
(2 votes)
Last modified on Saturday, 20 November 2021 16:25
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter