Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komunidade Lauana La'o Kilometru 17 Hafoin Asesu Bee-moos

Komunidade sira prepara hela jerigen hodi kuru bee-moos ba nesesidade loroloron. Komunidade sira prepara hela jerigen hodi kuru bee-moos ba nesesidade loroloron. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Komunidade Suku Lauana, Postu Administrativu Letefoho, Munisípiu Ermera, iha aldeia haat (4) la’o kuaze kilometru 17 hafoin bele asesu bee-moos.

"Iha suku Lauana ne'e, iha Aldeia haat, Leubasa, Alosai, Hatugeo no, Líabe mak seidauk asesu ba bee-moos to’o agora, ida ne'e problema boot ida ne'ebé mak komunidade enfrenta, tanba ita hatene bee ne'e parte ida ba ita-nia moris, no sira susar tebes atu asesu ba bee-moos ne'e tanba sira hela liu iha foho leten, no bee matan iha fali foho okos, ne'e susar la halimar no distánsia ne'ebé ami IIentifika mak sira kuaze la'o 17 Kilometru”, dehan Xefe Suku Lauana, Miguel G.Maia, ba www.tempotimor.com liuhusi telefone, sábadu (23/10).

Proposta kona-ba bee-moos ne'e hato'o dalabarak ona ba governu to’o agora seidauk iha resposta.

"Maibé razaun Governu nia ne'ebé fó responde ba ami nia karta mak dehan orsamentu seidauk normal, tanba ne'e to’o ohin loron ami-nia komunidade sira ne'e seidauk asesu ba bee-moos”, dehan nia.

Aleinde ne'e mós suku Lauana iha difikuldade seluk hanesan, dalan públiku ne'ebé mak suku Lauana enfrenta, inklui dalan ba aldeia sira hotu.

"Liuliu  dalan ne'ebé mak liga ba Atsabe ninia, tanba ida ne'e tinan-tinan sempre mosu dezastre hanesan kareta baku fila nune'e mós dalan husi suku Lauana ba aldeia sira hotu”, afirma nia.

Inklui problema seluk hanesan liña eletrisidade, maibé liña eletrisidade hela aldeia ida ne'ebé ho uma-kain 60-resin mak seidauk asesu.

Tanba ne'e nu'udar autoridade lokál sempre preokupa no husu nafatin Governu atu tun ba baze hodi haree no hatene saida mak nia povu hasoru nune'e bele tau matan.

Iha suku Lauana aldeia hamutuk 10, totál populasaun hamutuk 6.217 no uma-kain 3.365. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 23 October 2021 16:43
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter