Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

KM Aprova Kriasaun Subsídiu Mensál Transporte ba Titulár Sira

Reuniaun Konsellu MInistru iha Palasiu Governu momentu liuba. Reuniaun Konsellu MInistru iha Palasiu Governu momentu liuba. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Governu liuhusi Konsellu Ministru (KM) aprova projetu Dekretu-Lei atu kria subsídiu mensál transporte nian ba titulár sira iha kargu diresaun no xefia nian no ba funsionáriu sira Administrasaun Públika nian atu substitui atribuisaun veíkulu sira Estadu nian.

Kriasaun ba subsídiu ida-ne’e atu kompensa kustu regulár sira husi benefisiáriu sira relasiona ho transporte nomós atu hamenus despeza husi atribuisaun veíkulu sira Estadu nian no promove rasionalizasaun ba parke automóvel públiku. Montante mensál subsídiu nian ho valór US$25 ba funsionáriu públiku sira, US$50 ba Xefe sira Sesaun nian, US$75 ba Xefe sira Departamentu nian, US$100 ba Diretór-Nasionál sira no US$150 ba Diretór-Jerál sira”, informa Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Leite Magalhães, hafoin reuniaun Konsellu Ministru Estraordináriu iha Palásiu Governu, segunda (20/09).

Kalkula katak medida ne’e permite atu alkansa poupansa ida liu dolár amerikanu rihun-700 kona-ba kustu atuál akizisaun no manutensaun ba veíkulu sira no kombustivel nian. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter