Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Uma-kain 40 iha Suku Saelari Seidauk Asesu Bee-Moos

Komunidade sira preoara hela masa atu ense bee-moos.  Komunidade sira preoara hela masa atu ense bee-moos. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Populasaun iha suku Saelari, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baukau, iha aldeia Lariledana ho totál uma-kain haatnolu (40) seidauk asesu ba bee-moos.

 “Sim iha Aldeia ida mak seidauk asesu ba bee-moos, maibé o restu ne'e asesu hotu ona, nune'e husu ba parte relevante sira atu haree mós ba ida ne'e, tanba ha'u-nia ema sira ne’e tenke la'o dook mak foin bele kuru bee-moos”, dehan Xefe Suku Saelari, Mateus Cardoso liuhusi telfone, sábadu (21/08).

Bainhira tempu bailoron hanesan ne'e Komunidade sira tenke la'o dook hodi bele hetan bee-moos no uza ba sira-nia nesesidade, tanba ne'e husu ba parte relevante sira atu tau atensaun ba komunidade sira iha área rural.

Maske nune'e Líder komunitáriu ne'e la ezije tebes ba Governu maibé husu atu haree no rezolve ba problema ki’ik sira hanesan ne'e, atu nune'e labele hamosu dezentendimentu iha suku.

Entretantu totál populasaun suku Saelari hamutuk 2.731, ho nia aldeia 9 totál uma-kain 545. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tempo Timor Networks

Online Counter