Emprezariu Husu Governu Tetu Mak Hasa’e Salariu Traballador Featured

KSTL Marsa iha Liuron Dili hodi selebra loron Trabalhadores ninian KSTL Marsa iha Liuron Dili hodi selebra loron Trabalhadores ninian Foto Especial

Tempotimor (Dili) – Maioria emprezariu Timor oan sira konkorda katak seidauk to’o nia tempu atu aumenta (hasa’e) tan salariu ba Traballador Timor oan sira ho rajaun durante tinan hirak ikus nia laran grafika hatudu progresu ekonómia rai laran hetan valor mean barak.

 Vise Prezidente Kamara Komersiu no Industria Timor – Leste, Sidonio Freitas hatete, seidauk tempu hodi hasa’e salariu ba traballador sira, tanba rajaun grafika hatudu ekonómia iha Timor ne’e seidauk sa’e.

Nia mós husu ba governu atu hatudu número ka totalidade serbisu nain sira hosi rai liur ne’ebé hadau fali Timor oan sira nia sebisu.

“Durante ne’e governu ko’alia barak kona – bá prepara hela Timor oan sira atu ba serbisu iha área petroleu, maibé tuir nia katak governu ko’alia de’it, tanba planu laiha,” Sidonio levanta kestaun ne’e bainhira partisipa iha seremónia Kafé Dader ne’ebé organiza hosi Ministru Koordenadór ba Assuntu Ekonómiku Interinu atual Ministru ba Reforma Legislativa no Assuntu Parlamentar, Fidelis Manuel Leite Magalhães ho estrutura Kamara Komersiu no Indutria Timor – Leste iha Suai Room, Timor – Plaza, Comoro, Dili Sesta (02/08).   

Iha fatin hanesan, diretor Kompañia Gardamor Security, Eduardo Belo Soares-Gattot ketiona kona – bá konteudu balun hosi Lei Traballu Número 4/2012, 21 Fevereiru nian hamou konfujaun ba kompañia sira, liliu iha parte “kontratu determinadu no indeterminadu”. 

“Ita iha problema itoan ho ita nia Lei Laboral liliu ba iha kontratu determinadu no indeterminadu. Artigu ida ne’e kria problema barak tebes,” kestiona Gatot.   

Nia fó ijemplu serbisu iha konstrusaun no fabrika nu’udar serbisu rua ne’ebé nia natureza lahanesan, no sira fó kontratu serbisu atu finaliza serbisu ne’e iha tinan ida ka rua nia laran, maibé serbisu konstrusaun ne’e la konsege iha tinan rua nia laran nune’e lori tempu liu tinan tolu remata e kompana la iha tan projetu husi Governu. 

“Maibé iha ita nia lei laboral ne’e iha artigu ida hatete katak serbisu nain ida bainhira serbisu liu ona tinan tolu automatikamente serbisu nain ne’e tenke sai nu’udar funsionariu permanente. Ida ne’e mak ita tenke hare didi’ak atu setor privadu sira labele dezanima setor privadu sira hodi fó serbisu ba Timor oan sira,” nia hatete. 

Lei Número 4/2012, 21 Fevreiru ne’e mós iha Artigu 12 ko’alia kona – bá Contrato de trabalho por tempo determinado no Artigu 14 kona – bá Artigo 14 Período probatório, maibé la dun klaru kona – bá kontratu indeterminadu.

Entretantu, selebrasaun loron mundial ba traballador ne’ebé hala’o iha loron 1 Maio liubá, traballador sira kontinua ezije ba governu hodi halo alterasaun ba lei laboral atual no tenke aumenta tan sira nia salariu hosi $115 sa’e ba $200, tanba folin iha merkadu sa’e lorloron, no nunka tun.

Sekretariu Jeral Konfederasaun Sindikatu Timor – Leste (KSTL), Almerio Vila Nova hatete, iha tinan 2012 sira hatama tiha ona proposta ba governu hodi hasa’e tan salariu ba traballador sira, maibé to’o oras ne’e seidauk hetan resposta positive, maibé Almerio dehan sei kontinua husu nafatin ba governu atu hasa’e tan salariu ba traballador Timor oan sira.

Rate this item
(4 votes)
Last modified on Monday, 05 August 2019 17:09
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com