Tenke Brani Investe ba Rekoperasaun Ekonomia

Foto Hamutuk PM Taur Matan Ruak ho Vogal ba rekoperasaun ekonomia hafoin simu pose iha Palasiu Governu (18/6) Foto Hamutuk PM Taur Matan Ruak ho Vogal ba rekoperasaun ekonomia hafoin simu pose iha Palasiu Governu (18/6) Foto suplai

Tempotimor (Dili)- Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak hateten, atu rekopera ekonomia iha rai laran, tenke brani investe maski iha rekursu ne'ebe ituan de’it.

"Rekursu ituan ne'ebé mak ita iha, tenke brani investe Se ita hakarak normaliza fila-fali ita nia ekonomia iha rai laran. Ho objetivu hirak ne'e mak ita kria komisaun ida ne'e", dehan PM Rui iha nina diskursu serimonia pose ba ekipa rekoperasaun ekonomia iha palasiu governu, kinta (18/06).

PM Taur mós fó orientasaun ba membru governu sira atu foku iha área sira importante no mantein reforma planu ne'ebé trasa iha tinan 2019, atu bele posibilita governu ne'e efisiente liu no posivel, hamenus burukrasia ho buat sira seluk ne'ebé halo governu ne'e todan demais.

Nia hatutan, foin lalais ne’e, bainhira COVID-19 mosu, ema hotu halai tun sae hodi buka fatin, ida ne'e hatudu katak, Timor la preparadu ba krizi sira.

“La'ós de'it sistema nasionál iha área saúde, maibé, hanesan área edukasaun, seguransa alimentár no área seluk ne'ebé ita presiza reforsa atu bele aumenta ita nia kapasidade hodi reziste iha momentu sira krizi", PM subliña.

Ho ida ne’e maka, PM Taur hamutuk ho membru oitavu governu konstituisional fó apoiu ba ekipa rekoperasaun ekonómika iha rai laran.

"Husi ha’u nia governu, ami posivel apoiu ita boot sira, tuir posibilidade ne'ebé iha no espera katak, iha tempu badak bele hetan planu ida ne'e. Tanba ne'e, ha’u nia parabens ba ita boot sira konta ho ha’u nia pesoál no membru governu sira", PM Taur fó parabens.

Entertantu, ekipa rekoperasaun ekonomika iha rai laran ne'ebé simu pose husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak maka, Prezidente Ekipa Rui Agusto Gomes no membru Rui Maria de Araújo, Carlos da Silva Lopes "Saki", Manuel Lito Vong no Berta Montalvão.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Right256

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter