Print this page

Ekipa IJE Kontinua Apoiu Servisu Melloramentu Estrada iha Bobonaro

Ekipa Intituisaun Jestaun no Ekipamentu, institutu públiku (IJE-IP) hala’o hela servisu melloramentu estrada. Ekipa Intituisaun Jestaun no Ekipamentu, institutu públiku (IJE-IP) hala’o hela servisu melloramentu estrada. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Ekipa Ministériu Obras Públika (MOP) liuhusi Intituisaun Jestaun no Ekipamentu, institutu públiku (IJE-IP) kontinua apoiu servisu melloramentu iha Munisípiu bobonaro.

Tuir informasaun ne’ebé www.tempotimor.com, asesu iha pájina IGE, tersa (15/08) katak, ekipa IJE kontinua servisu apoiu komunidade melloramentu estrada husi Bobonaro villa no ba Suku Aisa.

Iha servisu ne’e ho item hanesan aterru estrada ka sub base course, structure excavation, drainage excavation, subgrade preparation,serviso ne’e hala’o iha aldeia Laho, suku Lontas, Postu administrativu Lolotoe, Munisípio Bobonaro. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items