Print this page

PM Taur Kuda Ai-Samatuka Fó Mahun ba Kafé

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, kuda ai-samatuka oan iha Postu Administrativu Railaku, Munisípiu Ermera. Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, kuda ai-samatuka oan iha Postu Administrativu Railaku, Munisípiu Ermera. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, kuda ai-samatuka oan hodi bele fó protesaun ba kafé iha Postu Administrativu Railaku, Munisípiu Ermera.

Tuir informasaun ne’ebé www.tempotimor.com, asesu iha pájina Primeiru Ministru, kuarta (10/08) katak, Primeiru Ministru Taur antes phalo workshop nasionál kona-ba dezenvolvimentu kafé hala’o atividade kuda ai-samatuka no vizita fatin prosesamentu kafé.

Iha atividade kuda ai-oan ne’e hetan akompaña husi Membru Governu, Membru Parlamentu nasionál no Parseiru Dezenvolvimentu internasionál sira ne’ebé durantene’e fó apoiu ba dezenvolvimentu kafé iha Timor-Leste.

Hafoin kuda ai-oan PM Taur mós kontinua loke workshop nasionál kona-ba dezenvolvimentu kafé husi programa Cadeia de Valor, ne’ebé hala’o iha Postu Administrativu Railaku. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items