Print this page

MTKI Konklui Distribuisaun Sesta Bázika iha Suku Ritabou no Poetete

Komunidade benifisiariu sira simu hela ai-han Sesta Baziku. Komunidade benifisiariu sira simu hela ai-han Sesta Baziku. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Ministériu Turizmu, Komérsiu no Industria (MTKI) konklui ona distribuisaun ai-hán sesta bázika ba benifisiáriu sira iha Suku Ritabou, Munisípiu Bobonaro no Suku Poetete, Munisípiu Ermera.

Tuir informasaun ne’ebé www.tempotimor.com, asesu iha pájina MTKI, tersa (02/08) katak, dadus husi suku Ritabou, komunidade ne’ebé mak simu ona sira-nia direitu produtu Sesta Bázika husi aldeia Daetete 573, Uat 905 benefisiáriu, aldeia Ritabou 781, Na’ahui 501, Maganutu 533, Timatan 676, Ritiudu 393, Diruaben 755, Korluli 337, Halekou 661, Moleana 648, Samelaun 948.

Husi aldeia 12 ne’e totál 7.711 mak simu ona produtu Sesta Bázika hsui kompaña responsabel distribuisaun Boboait.

Ba distribuisaun produtu Sesta Bázika iha Suku Poetete, Postu Administrativu Ermera Vila, Munisípiu Ermera iha loron-30 juñu 2022, husi kompaña Betuhei, husi aldeia 12 hanesan Tidibisi 325 benefisiáriu, Lequisi 1826, Loblala 678, Biluli 1.368, Poepun 785, Taklela 1.442, Rematu 744, Samatrae 1.451, Urleteho 1.094, Villa 966, Urluli 636 no Gueguemara 441.

Husi dadus ne’e populasaun hamutuk 11.768 benefisiáriu mak simu ona produtu Sesta Bázika. Maske nune’e iha suku Poetete, komunidade sira ne’ebé reklama sira-nia direitu hamutuk 1.010, bazeia ba lista ne’ebé rejista iha baze de dadus Estatal nian, totál populasaun hamutuk 154 mak seidauk simu sira-nia direitu.

Alende distribuisaun Sesta Bázika iha aldeia Baia-Leste, Fomento 1 to’o Fomento 3, aldeia Naroman no aldeia Golgota distribui husi kompaña Leader, no suku Dato responsabel ba distribuisaun husi empreza Hanaroman Brilliant.

Haree ba prosesu distribuisaun produtu Sesta Bázika durante ne’e hetan monitorizasaun ekipa avaliasaun no monitorizasaun husi MTKI, AIFAESA, IP, PDHJ no KAK.

Iha distribuisaun mosu fallansu oinoin maibé, ekipa avaliasaun no monitorizasaun hamutuk ho ekipa responsabel distribuisaun rezolve hodi fahe ba populasaun sira tuir direitu. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items