Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Autoridade Suku Lontas Levanta Kestaun Infraestrutura Bázika ba Governu

Xefe Suku Lontas, Alípio Belo. Xefe Suku Lontas, Alípio Belo. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Autoridade Suku Lontas, Postu Administrativu Lolotoe, Munisípiu Bobonaru levanta kestaun infraestrutura bázika ne'ebé durante ne'e sai preokupasaun boot husi Komunidade atu Governu bele buka solusaun.

“Preokupasaun ne'ebé komunidade sira hasoru maka, kondisaun estrada ne'ebé at, la iha postu saúde iha suku, kondisaun Eskola ne'ebé kontinua at nomós husu atu hari’i loja do povu iha suku”, dehan Xefe Suku Lontas, Alípio Belo, iha atividaee diálogu ne'ebé hala'o husi Ministériu ba Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS) iha Suku Lontas, sesta (01/07).

Durante iha atividade diálogu, Ministru ba Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál, Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo hatete, diálogu ne'ebé mak hala'o husi Governu ho komunidade suku Lontas ne'e atu aprezenta klaru liután ba komunidade kona-ba politika no Programa husi Governu daualu nian.

“Ohin ha'u mai atu hasoru no ko'alia buat ne'ebé loloos ho ita-boot sira kona ba polítika no programa Governu nian”, dehan nia iha atividaee diálogu ho Komunidade iha Suku Lontas, Postu Administrativu Lolotoe, Munisípiu Bobonaru, sesta  (01/07).

Iha diálogu ne'e hetan partisipasaun direta husi Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo, Vise Ministru Administrasaun Estatál, Lino de Jesus Torrezâo, Prezidente Bee Timor Leste, reprezentante Sekretáriu Estadu Kooperativa, reprezentante autoridade munisipál, Xefe suku sira Postu Administrativu Lolotoe nian nomós komunidade suku Lontas. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« September 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter