Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Traballador MM La Fuma Iha Aviaun Laran Featured

Polisia Unidade Patrulla Fronteira (UPF) hatun hela traballador MM hosi aviaun Air Nort iha loron, Kinta 3 Maio 2018.

DILI – Sekretáriu Estadu Juventude no Traballu (SEJT), Nivio Magalhães rejeita traballador ho naran inisial MM hosi munisipiu Baukau la’ós fuma no baku pramugari iha aviaun laran, maibé traballador ne’e iha problema itoan kona – bá lisan ka kultura iha nia familia uma laran rasik.

Nivio rejeita total informasaun sira ne’ebé espalla iha media sosial (social media) katak problema ne’e nia hun la’ós, tanba baku pramugari no fuma iha aviaun laran, maibé traballador ne’e iha problema itoan ho nia lisan rasik.

Iha loron Kinta, 03 Maio 2018, traballador Timoroan hamutuk nain 24 mak desloka ba Austrália, maibé nain 23 mak ba, no nain ida seluk ho naran inisial MM lakonsege ba, tanba halo problema iha aviaun laran.

“Sira hamutuk nain 24 atu ba serbisu iha Austrália, maibé mosu problema balun akontese iha aviaun Air North laran hanesan hakilar ho lian maka’as hasoru pragamugari sira. nune’e, nia labele halo viajen ba Austrália. Polisia BPU no autoriedade aeroportu hatun tiha nia,” hatete Nivio liuhosi konferensia imprensa iha nia serbisu fatin, Kaikoli – Dili, Sesta (04/05).

Membru governante mai hosi Partidu Demokrátiku (PD) ne’e hatutan, traballador MM nia tuir teste iha tinan 2016. Sira prontu kualker tempu bainhira empreza persija mak sira foin bele tuir tan selesaun ida hodi ba sserbisu iha Australia.

“Rekrutamentu ba MM ne’e via empregu exterior, no mós nia liu hotu hanesan selesaun dokumentu, fiziku ne’ebe hala’o iha tinan 2016. Pasa ho valor D iha teste fiziku,” esplika Nivio.

Iha fulan Outubru tinan 2016, MM tuir kursu lian Ingles iha Lorosa’e English Language Institute (LELI) to’o remata.

“Antes sira ba, sira tuir teste saúde iha klinika Cindranita, rezultadu di’ak katak fizikamente nia saude di’ak, tanba ne’e mak nia priense kriteria atu bele ba serbisu iha Austrália”.

Hafoin akontesementu nee, SEJT Nivio mós hetan ona relatóriu hosi parte imigrasaun no mós dadalia ona ho MM kona – bá problema ne’ebé akontese tiha ona.

“Nia konfesa mai ha’u katak sira hirus malu hela iha sira nia uma lisan,” esplika Nivio.

Trabalador ne’e sei kontinua halo tratamentu saúde, no seidauk iha desijaun final katak nia sei ba Austrália ka la’e.

“Ita hein rezultadu hosi konsultasaun saúde mak ita hare fali, tanba saida mak akontese ne’e nu’udar problema boot ida no afeta tebes ba governu no sira seluk”.

Dadalia entre Nivio ho traballador MM ne’e deklara katak bainhira autoriedade aeroportu no polisia dada sai nia hosi aviaun laran, nia sente buat ida, no foin sente hakfodak bainhira to’o iha edifisiu serbisu imigrasaun nian. (Oki) 

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tempo Timor Networks

Online Counter