Print this page

Kompaña JOVA Voluntariamente Reabilita Estrada Kilo 6 iha Kelikai

Ekipamentu husi Kompañia JOVA ateru hela estrada iha Suku Gurusa. Ekipamentu husi Kompañia JOVA ateru hela estrada iha Suku Gurusa. Foto Suplay

Tempotimor (Baukau)‐Kompaña JOVA Construction Unipesoal Lda, voluntariamente reabilita estrada rural ho distánsia kilomentru-6, iha Suku Gurusa, Postu Administrativu Kelikai, Munísipiu Baukau.

Xefi Suku Gurusa, Filomeno Mendonsa, hatete, Kompaña JOVA ateru estrada rurál, husi Suku Afaça ba Suku Uaitame atu fasilita komunidade nia movimentu.

"Kompaña JOVA mak agora ajuda hadi'a ami nia estrada, Gurusa ba Kulugia kilo-6, hamos estrada ho bee dalan, " dehan nia ba www.tempotimor.com via telefone, kuarta (08/06).

Tanba, estrada rurál ne'ebé hetan estragus husi kalamidade loron 04 fulan-abríl tinan-2021, iha área mota Waimui, Kairobu kotu, difilukta tebes ba transporte atu halo movimentu.

Antentes ne’e, Suku hato'o pedidu ba Prezidente Autoridade Munísipiu no Diretór Servisu Ministru Obras Públiku (MOP) Baukau tuun direita duni halo levantamentu dadus, maibé to'o ohin loron laiha responde.

"Entaun tinan-ida ne'e JOVA mai ajuda ami para hadi'a netik estrada atu tempu bailoron ami bele asesu," nia argumenta

Husu Diresaun Servisu Obras Publika Munísipiu Baukau no Nasionál, atu tau atensaun ba estrda rurál sira hotu, nune’e komunidade sira bele asesu ba merkadu no sentru saúde.

Entretantu Suku Gurusa kompostu husi Aldeia 5 hanesan, Aldeia Eu-afa, Fae-ua, Lakulela, Saebere no Uadaboru, totál populasaun pur-volta 2.634. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 08 June 2022 16:38
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com