Tempotimor (Dili)-Iha Tersa (29/09) dader mosu paisajen neebé la baibain iha edifisiu ho medida 11x4 ne'ebé estudante sira husi Sentru Formasaun Don Bosco harii iha Kuartel Jeral Polisia Nasionál Timor-Leste.

Ema lubuk ida mak hamriik haleu, entre ema hirak ne'e, iha mós membru governu na'in tolu ne'ebé prepara an hela atu koa fita.

Sai ona hanesan toman ida, bainhira projetu ida ne'ebé governu finansia ka apoiu konklui ona ninia konstrusaun, sei iha serimonia inaugurasaun. Ho nunee, ohin, membru governu nain 3 mak marka prezensa hodi inaugural Baraka kiik ida ne'e.

Tuir observasaun jornalista www.tempotimor.com, iha serimonia inaugurasaun nee hetan partisipasaun husi Vise Ministru Interior Antonio Armindo, Vise Ministru Obras Públika Nicolau Lino Freitas, no Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu Alarico do Rosario. Marka prezensa mós Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustino da Costa.

Tuir informasaun, edifisiu ho naruk metru 11 no luan metru 4 ne'ebé kompostu husi sala baibain 2, sela 2 no haris-fatin 1, ne'e sei utuliza husi Ofisial Polisia Suku (OPS).

Iha serimónia inagurasaun nee, vise Ministru Interiór dehan, membru governu na'in tolu mak mai, tanba iha ligasaun.

"Sim, membru governu sira mai, tanba iha ligasaun, ida Ministériu Obras Públika iha ligasaun, Ministru Interiór no SEFOPE mak inisiadór," deha António Armindo iha Kuartel Jerál PNTL Kaikoli, Tersa (29/9).

Nia mós husu ba membru OPS atu kuidadu no uza fatin ne'e ho didi'ak.

"Husu ba ita-nia OPS atu uza no kontinua kuidado fatin nee ho didi'ak no responsabilidade. Atu nunee bele halao servisu, tau-matan no fó seguransa ba ita-nia komunidade," dehan António iha ninia diskursu.

Nia agradese mós ba estudante husi sentru formasaun Don Bosco tanba ho kapasidade, badaen no esperénsia neebé sira iha, bele halo buat di'ak.

Nia mós husu ba SEFOPE atu fó nafatin formasaun ba joven sira hodi kontinua hola parte no sai na'in ba prosesu no progresu dezenvolvimentu nasaun nian.

Sekretáriu Estadu Alarico do Rosário mós husu ba entidade hotu atu haree no utiliza produtu sira ne'ebé SEFOPE produz.

"Ba entidade hotu-hotu atu haree ba ita-nia joven sira-nia produtu ne'ebé iha, liu-liu abilidade no skill, par bele uza sira, tanba sira mak nu'udar produtu lokál ne'ebé SEFOPE produz ona," nia dehan.

Iha fatin hanesan Komisariu Faustino agradese ba SEFOPE tanba bele konstrui ona postu ne'e ho di'ak.

"Agradese ba SEFOPE nomós ba ekipa hotu husi sentru formasaun Dom Bosco ne'ebé halo kontrusaun ho di'ak tebes ba postu ne'e," nia dehan.

Komisáriu mós husu ba membru sira ne'ebé sei uza fatin ne'e atu uza ho kuidadu, atu nune'e bele halo atendimentu neebé diak ba sidadaun sira ne'ebé mai hato'o sira-nia problema.(*)

Tempotimor (Dili) - Diretór Jerál Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) halo klarifikasaun relasiona ‘rakut-malu’ entre kandidatu traballadór Seasonal Worker Program (SWP) ho funsionáriu SEFOPE.

Tempotimor (Dili) - Deputadu Bankada Partidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, husu ba Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (FEFOPE) tenke hadi’a sistema kona-ba teste fíziku ba kandidatu traballadór timoroan ne'ebé atu ba Austrália.

Tempotimor (Díli)-Iha Segunda (21/09) kandidatu trabaladór sira ba programa Seasonal Worker Program (SWP) na’in 13.174 husi Munisipiu Dili sei tuir teste fiziku ne’ebé organiza husi Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE).

Tempotimor (Díli)-Traballadór Timor-an ne'ebé durante halo serbisu kuu ai-fuan iha Australia, liu-liu sira husi Seasonal Worker Program (SWP) na in 100 resin deside halai sees husi kompaña durante ne’ebé sira serbisu hodi buka serbisu iha fatin seluk.

Tempotimor (Dili) - Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE),  Alarico do Rosário deklara, hahu husi implementasaun Estadu Emerjénsia sira kontinua rejista kazu laborál ka problema entre traballadór ho kompañia.

Tempotimor (Dili) - Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), Alarico do Rosario deside ona tempu badak sei buka lideransa foun atu bele asume kargu Adidu Traballu iha Austrália ne'ebé oras ne'e mamuk hela.

Tempotimor (Dili)-Hafoin pasiente Covid-19 ne'ebé rejista iha loron 3 Agostu ne'e, hetan ona liberdade husi sala izolamentu vera cruz, maibé la to'o oras 24 Timor-Leste rejista hikas kedas kazu foun sidadaun Timoroan ida ne'ebé mai husi nasaun viziñu Indonézia.

Tempotimor (Dili)-Governu konstitusional daualu ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak kontinua sira-nia promesa hodi bele reduz númeru dezempregu iha Timor-Leste, liu husi loke kampu serbisu ba Timor-oan sira.

Tempotimor (Dili)-Maske Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19) afeta ona nasaun hotu-hotu iha mundu, maibé to'o ohin loron governu seidauk rejistu Timor-oan sira ne'ebé serbisu iha rai li'ur, liu-liu Australia no Koreia Sul, pozitivu ba Covid-19.

Page 1 of 8

.