Print this page

PM Taur Konsidera Traballadór Korea no Austrália Laiha Kualifikadu Espesialidade

Traballador timoroan sira ne'ebe prepara ba servisu iha nasaun Australia. Traballador timoroan sira ne'ebe prepara ba servisu iha nasaun Australia. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Primeiru Minístru (PM), Taur Matan Ruak, konsidera traballadór sira ne'ebé ba Servisu iha Nasaun Korea no Austrália laiha kualifikadu espesialidade tanba ne'e husu ba Institutu Nasionál Dezenvolvimentu Mão de Obra (INDMO) apoiu formasaun espesialidade ba traballadór sira molok ba servisu iha nasaun estranjeiru.

“Entaun oinsá mak ita rezolve problema sira hanesan ne'e, agora ita forma ita-nia ema, ita tenke hatene rekursu umanu saida mak ita presiza, rekursu umanu ema seluk presiza ita tenke forma, por ezemplu ita haruka traballadór ba Korea haree dalaruma sira aprende mak Inglés ne'e dalaruma unskill, nia la'ós kualifikadu nia naun kualifikadu nia to'o iha ne'ebá foti nia ba iha peska mais ninia vida nunka iha peska, nia to'o iha ne'ebá (Korea-red) tama peska no ba Austrália iha ne'e la halo to'os hatene Inglés foti nia ba Austrália purtantu ita-nia abitu, ita-nia prátika kontinua ita la fó sentidu ba formasaun ne'ebé ita halo”, dehan nia iha nia intervensaun bainhira loke Konferensia Internasionál Emtituladu TVET in transition increasing the quality and inclusiveness of Timor Leste's Technical and Vocational education and training for national development, Salaun Mauhoka Osindo Surikmas, segunda 15/08).

Tanba ne'e aproveita oportunidade hodi dezenvolve traballadór iha Timor-Leste liuhusi espesialidade oioin molok haruka ba estranjeiru.

“Ha'u espera ke ita-nia rai Timor-Leste ita mós bele aproveita oportunidade hodi dezenvolve ita-nia rekursu umanu porke realmente ita iha kontribui iha área ida-ne'e, ne'ebé se ita-boot sira haree ita-nia esportasaun koñesimentu tékniku sei barak se ita-boot sira haree ita-nia traballadór sira ne'ebé ba Korea sira hira no iha área espesialidade iha área saida sira ne'ebé mak ba Austrália ema na'in hira ke tinan tinan ita haruka no sira ba halo saida espesialidade iha área saida”, dehan nia.

Tanba iha estranjeiru ema avalia iha área formasaun sira iha nível klasifikasaun lima ka neen iha área formasaun sira.

“Ita-nian sira ne'ebé ba Irlándia no ba iha Inglaterra ou nasaun sira seluk sira iha área saida mak sira servisu no sira-nia koñesimentu ne'e oinsá?. Iha área formasaun ema haree ema avalia klasifikasaun ida ninia rekursu umanu iha nível lima (5)  ka neen (6) ida mak kuadru superior iha Timor ne'e kuadrus superior ne'e hira?. Sira serbisu iha ne'ebé?. Kuadru médiu, ita iha hira no dadaun ne'e sira sebisu iha ne'ebé?. Iha espesialidade saida?. Profesionál altamente kualifikadu ita-nian iha hira?. INDMO bele rejistu ida ne'e, para ita hatene ita-nia kuadru superior, médiu, no kuadru altamente kualifikadu, profesionais kualifikadu semi kualifikadu, no naun kualifikadu ne'e nível ne'ebé ema klasifika iha ita-nia maun de obra, ita-nia rekursu umanu”, afirma nia.

Tanba ne'e mak Xefe Governu ne'e husu atu uza traballador sira ne'ebé mak hatene iha area formasaun espesialidade sira hodi nune'e hala'o serbisu iha estranjeiru di'ak liután.

Tanba ne'e mak Institutu Nasionál Dezenvolvimentu Mão de Obra (INDMO) atu hadi’a hikas lei hirak ne'e ho rigorozo iha Planu formasaun sira no halo mobilizasaun ba rekursu sira molok haruka traballadór sira ba Estranjeiru.

“Tanba ita forma mais ita la uza, ita ba foti fali ida-ne'e forma atu halo saida?. Se ida ne'e ita la rigorozo ita-nia planu ita-nia formasaun ita-nia mobilizasaun rekursu sira ida-ne'e mak ita presiza iha mão de obra ba área sira seluk ne'e ne'e ita ko'alia iha administrasaun públiku no administrasaun estadu nian”, deklara nia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items