Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MEJD Partisipa Konsferénsia Ministru Edukasaun sira Rejiaun Asia Pasifiku ba daruak

Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia, Ho ekipa ne'ebe partisipa  Konferénsia Ministru Edukasaun sira ba Rejiaun Asia Pasífiku ba daruak (APREMC II), iha Bankok-Tailandia. Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia, Ho ekipa ne'ebe partisipa Konferénsia Ministru Edukasaun sira ba Rejiaun Asia Pasífiku ba daruak (APREMC II), iha Bankok-Tailandia. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia, partisipa Konferénsia Ministru Edukasaun sira ba Rejiaun Asia Pasífiku ba daruak (APREMC II) ne’ebé hala’o iha Bangkok, Tailándia loron 5 to’o 7 Juñu 2022.

Tuir informasaun ne’ebé www.tempotimor.com asesu iha pájina UNICEF Timor-Leste, sesta (10/06) katak, Konferénsia APREMC II ne’e ko-organizadu husi eskritóriu UNESCO ba Rejiaun Asia no Pasífiku ba Asuntu Edukasaun no eskritóriu UNICEF ba Rejiaun Asia Pasífiku no Asia Súl.

Konferénsia ne’e ko-organizada husi Ministériu Edukasaun Tailándia no organizadu iha kolaborasaun ho Ministériu Edukasaun, Kultura, Desportu, Siensia no Teknolojia husi nasaun Japaun.

Ba delegasaun Timor-Leste lidera husi Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Armindo Maia, akompaña husi funsionáriu senior ida husi Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu no Xefe Edukasaun UNICEF Timor-Leste, Ameena Mohamed Didi.

Iha loron 6 Juñe 2022, Ministru Armindo Maia, partisipa iha diskusaun meja redonda hodi diskute polítika no estratejia hodi garante returnu seguru alunu sira ba eskola no rekuperasaun efetiva ida husi aprendizajen ba alunu sira hotu.

Iha diálogu polítika ida ne’e identifika área xave ba asaun no polítika rekomendasaun rekuperasaun hafoin COVID-19.

Partisipante sira iha konferénsia APREMC II ne’e adopta ona Deklarasaun Bangkok 2022 ne’ebé emfaze nesesáriu urjente kona-ba reimajina no transforma edukasaun ho nia sistema atu sai ekitativu liu, inkluzivu, relevante, flexível no resiliente, hasoru krizi aprendizajen atual, hari’i sosiedade pasífika inkluzivu no sustentavel, no realiza ODS 4.

Tanba ne’e, iha Prioridade oioin ne’ebé mak identifikadu ba Rejiaun Asia no Pasífiku ninia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter