Ahi han uma ida iha Metiaut, Segunda (19/03). Photo Supplied.  DILI – Ahi konsege han mutuk uma (gudang) ida iha área Metiaut, tanba deskonfia ahi sirkuitu. Segundu komandante operasuan…

Tempo Timor : Ema barak seidauk iha konsensia atu kumpri regras tranzitu nian, tan ne’e Deputada husi Bankada Partidu Demokratiku (PD), Maria Lourdes Besa husu ba entidade hotu atu respeita…

Tempo Online: Iha fulan hirak liu ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Arauzo deklara katak, membru governu sira sei la halo limpeza tanba iha serbisu barak atu halo, ne’e…

Page 10 of 10

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com