Tempotimor (Dili) – Vendadores obralan iha área Ai-mutin, husu fatin dignu ba Governu, bainhira hasai sira husi sira-nia fatin ida agora ne'e.  Vendadores sira dehan, autoridade Munisípiu Dili no parte seguransa laiha justifikasaun klaru, kona-ba atu hasai sira husi fatin refere.

"Ami vendedores Ai-mutin la aseita no la simu asaun ne'ebé seguransa sira kria ho tempu ne'ebe badak. Tanba ne'e, ami negosiante Ai-mutin sei la halo mamuk fatin refere, enkuantu laiha justifikasaun klaru husi estadu," tenik portavóz Isabel Cabral iha Ai-mutin, Sesta (27/09/19).

Iha fatin hanesan, negosiante Aniceto da Rosa mós ejize justifikasaun husi autoridade Munisípiu Dili no parte seguransa.

"Ami sei la sai iha tempu ne'ebé de'it, sei laiha justifikasaun ne'ebé klaru. Ami mós hatene atu halo sidade moos ne'e ami pronto. Presiza hasai ami husi fatin ne'e, hanesan sidadun ida husi nasaun ne'e," Aniceito haktenik.

Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus katak, nu'udar autoridade lokál nia parte prontu atu muda sai negosiante sira. Maibé, nia dehan, Governu mós tenke prepara uluk fatin foun ba negosiante sira.

"Ami prontu muda vendedores sira iha Ai-Mutin, bainhira Governu prepara ona fatin ne'ebé di'ak ba sira," dehan Eurico.

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com