Komunidade Prontu Koopera Teste Swab, Rejeita Médiku Tama Sai Uma

Komunidade ne'ebe deskute malu ho ekipa saude sira ne'ebe ba iha sira nia hela fatin iha Dili Komunidade ne'ebe deskute malu ho ekipa saude sira ne'ebe ba iha sira nia hela fatin iha Dili Foto Suplai

Tempotimor (Dili)- Komúnidade prontu koopera ho ekipa saúde hodi hetan teste swab, maibé rejeita pesoál saúde sira tama-sai uma hodi halo testeswab, tanba dadaun médiku balun komfirmadu pozitivu Covid-19.

Maske, sidadaun hotu iha obrigasaun atu koopera hodi tuir teste swab, bainhira halo kontaktu ho pasiénte pozitivu Covid-19, maibe dadus teste laboratóriu nasionál iha médiku barak mak afeitadu ona nune'e halo komunidade la konfortavel ho vizita husi ekipa saude sira ba sira nia hela fatin hodi hamosu dezintendimentu hanesan ita asiste ona iha parte balun iha Dili.

Tanba ne'e, komunidade sujere ba governu atu prepara fatin ketak ida ba pesoál saúde sira, hafoin komunidade hakbesik-an ba teste SWAB.

“Ne'e, ami kontribui, maibé ami sujere sé bele karik hili fatin ida iha ami-nia bairu para ami hothotu bá iha ne'ebá mak halo teste SWAB”, afirma Komunidade ida hela besik Bebonuk ne’ebé husu labele publika nia naran, tersa (16/03).

Komunidade mós deskonfia pesoál saúde sira ne'ebé tama sai uma ne'e mak lori virus bá komúnidade, tanba antes ne'e sira esforsu hodi proteze-an no família, maibé derepenti rezultadu pozitivu.

“Ami mós deskonfia sira, agora ami sente hela durante ne'e, ami proteze hela ami-nia aan, no família, maibé lori ninia rezultadu bá teste derepente mai pozitivu, pozitivu la signifika ami mak iha nanis, maibé bele mós deskonfia katak, ekipa ne'ebé mai ne'e bele lori moras mai afeita bá ami, tanba kekebalan ema ida-ida nian ne'e la hanesan”, nia afirma

Nune'e, husu, pesoál saúde sira labele tama-sai ona komúnidade nia uma hodi halo teste SWAB.

"Labele mai tama-sai uma ona, tanba dala antes uma ne'ebé sira tama ne'e, sé pozitivu iha ne'ebá sira lori fali mai fatin seluk bele mós afeita bá uma ne'ebé sira bá ne'e”, dehan nia. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter