MD Aprezenta Pakote Uniku Kandidatu Foun Komjer PNTL ba KM Featured

Ministru Defeza no Seguransa (MDS), Filomeno Paixão, sei aprezenta lista kandidatu foun ba mandatu tinan haat mai ho pakote uniku.

"Aban sei haruka pakote ida ne’ebé há’u tetu ne’e ba Konsellu Ministru", dehan Meno Paixão, iha Palásiu Prezidensiál, Bairru-Pité, Tersa (12/3).

Nia dehan, lista kandidatura ne'ebé simu husi PNTL iha rua, maibe Ministru Defeza no Seguransa taes fali hodi apeezenta de'it lista ida ba Konsellu Ministru.

"Ha'u hasa'e pakote ida de’it. Ha’u labele dehan sai lai pakote saida. Pois to’o iha Konsellu Ministru deside mak imi sei haree”, tenik Ministru Defeza, iha Palasiu Prezidensiál, Bairru-Pité, Tersa (12/3).

Eis-Brigadeiru F-FDTL ne’e esplika, hanesan ministru nia tetu no haree fali lista, ofisiais sira polisia nia ida ne’ebé prienxe kondisaun duni atu sai komisariu ida no adjuntu.

Kandidatu sira ne’e, pelumenus tenke Superentedente ka xefe durante tinan haat ona iha ninia kargu. Tenke iha kursu kona-ba defeza no seguransa. Ne’e imporante, tanba sai komisáriu tenke hatene.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.