Governu Uza Polítika Aruma Kontroladu ba Lixu Tibar Featured

Lixeiru Tibar ne’ebé oras ne’e sai sentru ba lixu, inklui sai kampu servisu ba komunidade balun, Governu Timor-Leste liuhusi Ministeriu Administrasaun Estatál no Meiu Ambiente sei uza polítika aruma kontroladu hodi bele kontrolu lixu sira ne’e.

“Ateru kontroladu lixu, agora daudaun lixu ne’ebá ne’e, ita hakoi balun no sunu balun. Agora ateru kontroladu ne’e ita sei la sunu no sei la ateru. Ateru tuituir to’o fatin ne’e metru atus ida, kuandu labele uza ona ita muda ba fatin seluk”, tenik Ministru Interinu Administrasaun Estatál, Jose Abilio Caetano, iha Resintu UNTL, Kinta (21/2).

Tuir estudu, lixu Tibar sei halo ateru kontroladu no sei uza to’o tinan limanulu de’it. Signifika to’o ona tinan limanulu tenke muda ba fatin seluk, maibe agora seidauk uza to’o tinan limanulu.

“Agora lixu iha Tibar ne’e, ita sei uza ba munisipiu tolu, hanesan Dili, Likisa no Ermera”, tenki ministru.

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.