Komunidade Ainaru Solidariza Covalima

Autoriedade Munisípiu Ainaru no Autoriedade Munisípiu Covalima foto hamutuk hafoin entrega no simu nesesidade báziku ba povu Covalima iha Aeroportu Suai. Kuarta (17/3). Autoriedade Munisípiu Ainaru no Autoriedade Munisípiu Covalima foto hamutuk hafoin entrega no simu nesesidade báziku ba povu Covalima iha Aeroportu Suai. Kuarta (17/3). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima) - Relasiona ho aplikasaun serka sanitária durante ne'e halo povu munisípiu Covalima enfrenta hamlaha mak komunidade hamutuk ho veteranu sira husi munisípiu Ainaro apoiu nesesidade báziku ba povu no autoriedade munisípiu Covalima.

Relasiona ho apoiu solidariedade husi povu Ainaru ba povu Covalima ne'e, adminitradór munisípiu Covalima Afonso Nogueira Nahak, agradese ba komunidade no veteranu munisípiu Ainaru, tanba apoiu ona komunidade no autoriedade seguransa.

"Agradese no obrigadu wa'in ba konsellu veteranu munisípiu Ainaru nian nomós komunidade Ainaru tomak, tanba iha tempu difisíl ida hanesan ne'e sira mós hanoin ita Covalima hodi oferese ai-han ba ita”, informa administradór ba www.tempotimor.com, kuarta (17/03).

Prezidente Konsellu veteranu munisípiu Ainaru, Loro Mesak dehan, apoiu hirak ne'e mai husi povu Ainaru, igreja no parte sosiedade sivíl sira.

"Apoiu ne'e husi veteranu munisípiu Ainaru, komunidade, sosiedade sivíl, igreja, juventude, kompaña lokál no loja sira hotu tau hamutuk sasán oituan-oituan hodi ajuda ba ita-nia povu Covalima no seguransa hanesan PNTL no F-FDTL sira ne'ebé destaka iha ne'e," dehan nia.

Nesesidade bázika ne'e mak hanesan fós saka 100, modo no bee aqua ne'ebé mai hatún iha armajen Aeroportu Suai nian.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter