Komunidade Suku Tazhilin Konsumu De’it ‘Bee Merak’

Komunidade ida lori zerikan ba kuru be'e iha mota Komunidade ida lori zerikan ba kuru be'e iha mota Foto Suplai

Tempotimor (Díli)- Besik tinan rua nolu Timor Leste restaura ninia  Ukun Rasik a'an no Governu Timor Leste kada tinan sempre propoin osan ba kanalizasaun be'e mos ba komunidade sira maibe problema be'e mos sempre sai asuntu nafatin. Xefi Suku Tazhilin postu administrativu Zumalai munisípiu Kovalima, Martinho Magno informa, tinan ida ona mak komunidade aldeia 2 iha nia suku la asesu ba bee-moos no ‘kuru de'it' bee-merak husi mota Loimea.

Aldeia rua ne'ebé durante la asesu bee-moos, maka hanesan aldeia Vasana ho aldeia Rai-ikun.

Nia hateten, iha tempu bai-loron, komunidade sempre enfrenta problema bee-moos, tanba bee maran no to'o oras ne'e sira sente susar teb-tebes.

"Besik tinan ida ona sira kuru bee iha mota", Xefi Suku Tazhilin, Martinho Magno hateten ba www.tempotimo.com hafoin serimónia lansamentu Programa Sesta Bázika iha suku Tazhilin.

Nia hatutan, maske Programa Nasionál Dezenvolvimnetu Suku (PNDS) rasik instala ona estasaun bee iha suku ne’e, maibé falla totál to'o komunidade balun la asesu ba bee-moos.

"Iha ha-u nia aldeia rua mak durante tempu bai-loron naruk sira kuru de’it iha mota Loimea, sira kuru ida ne'e deit", nia informa.

Maske nune'e, nia hatutan, antes ne'e autoridade lokál hala'o ona survei ba bee-matan atu halo perfurasaun ba tinan ida ne'e liuhusi programa PNDS.

"Ami halo ona survei no hein atu halo perfurasaun husi aldeia Vasana, depois mak sei distribui mai iha aldeia Rai-ikun", nia tenik.

Entretantu totál populasaun iha suku Tazhilin hamutuk na'in 2.895.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tempo Timor Networks