Tempotimor (Dili)-Sentru Estudu ba Pas no Dezenvolvimentu (SEPAD) konsidera katak bainhira esbosu Lei Kriminaliza Difamasaun ne’e aprova duni, sei blokeia implementasaun Lei Anti Korrupsaun, tanba lei kriminaliza difamasaun sei defende sira ne’ebé kaer ukun.

.