Tempotimor (Dili) - Diálogu entre lider nasionál sira loke espasu ba partidu polítiku (parpol) ne'ebé hetan asentu parlamentár atu buka-malu hodi hamosu koligasaun ba formasaun governu foun.

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) Taur Matan Ruak ikus mai “hiit-liman rua” ba deputadu sira iha Parlamentu Nasionál ne’ebé la konkorda ho montante orsamentu iha proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020.

Tempotimor (Dili) – Bankada opozisaun Frente Revolucionaria Timor-Leste Independente (FRETILIN) iha Parlamentu Nasionál, konsidera Parlamentu Nasionál (PN) mukit liu iha asuntu plenaria. Tanba, liu tinan ida ona maibé laiha lei ne'ebé PN deskute.
 
"Atividade Parlamentu Nasionál mukit liu. Durante ne'e, laiha ordem do dia. Maibé, ita hala'o plenaria. Uluk iha tiha entendimentu ida katak bainhira laiha ordem do dia, laiha plenaria," dehan deputadu Fretilin Francisco Miranda Branco hafoin plenaria, Tersa (13/08/2019).
 
Tuir Branco, PN iha duni situasaun emerjensia ida kona-ba proposta lei haat husi Governu. Proposta Governu ne'ebe PN rasik ma hasai desizaun, husu urjensia, agora urjensia hotu ona, ita filafali ba normal, situasaun parlamentu nian mak hanesan nune'e. Mukit liutan," dehan Branco.
 
Lei KAK
 
Bankada FRETILIN mós afirma, iha projeitu de lei ida, iha komisaun A. Maibé, konzeladu tiha. Ita iha Ministru Reforma Lejislativa Asuntu Parlamentar ida, maibé ita laiha proposta de lei. Ami mós kestiona reforma lejislativa saida, to'o agora proposta lei ida laiha. Tinan ida liu ona, maibé atividade PN mukit ba beibeik," dehan Branco.
 
Hatán ba preokupasaun ne'e, Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasionál, Carmelita Moniz katak, lei Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) la konzeladu. Maibé, foin estuda hotu kapítulu  ida.
 
"Projeitu de lei Komisaun Anti Korrupsaun la konzeladu. Ami halo hela diskusaun durante tempu liubá. Kapítulu primeiru kona-ba dispozisaun jerál hotu ona. Ne'ebé artigu hamutuk ruanolu resin hotu ona. Agora, ami atu tama ba kapítulu segundu. Bazeia ba hanoin balun ne'ebé mai husi kolega deputadu inklui sosiedade sira katak, tenke iha prevensaun no represaun," dehan deputada Carmelita.
 
Deputada ne'e komenta, atu tama ba kapítulu foun Komisaun A tenke buka referensia inklui halo kapitulu foun kona-ba deklarasaun de bens.

Tempotimor (Dili) Partidu opozisaun FRETILIN no Partidu Demokratiku (PD) deside hodi la hola parte (walkout) husi diskusaun no votasaun ba proposta alterasaun Lei Rejiaun Autonomu Espesial Oekusse-Ambeno (RAEOA), Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM).

.