Tempotimor (Dili) – Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak promete sei aprezenta filafali Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 ba Parlamentu Nasionál iha 13 Dezembru 2019. Promesa ne'e PM Taur hato'o ba jornalista hafoin PM deside retira OJE 2020, husi Parlamentu Nasionál, Tersa (13/12/19) lokraik.

"Ami haree, bele hatama fali OJE 2020 iha loron 13 Dezembru semana oin. Signifika, iha loron 23 Dezembru 2019 ita bele remata debate OJE tinan fiskál 2020 nian," dehan PM Taur Matan Ruak husi meza Parlamentu Nasionál (PN).

Nia parte, PM dehan, sei diskute durante loron 13 nia laran, depois OJE 2020 sei tama filafali iha 13 Dezembru, para debate no remata iha loron 23 Dezembru.

Bankada CNRT liuhosi deputada Carmelita Moniz propoin ba PM atu aprezenta hikas OJE 2020 iha Janeiru 2020. Maibé, PM mantein nafatin ho loron 13 Dezembru.

"Hakarak fó hanoin de'it ba Primeiru Ministru katak, OJE 2020 ne'e bele aprezenta fali iha Janeiru 2020. Tanba, ita sei iha orsamentu 2019 nian. Ne'ebé, sei to'o iha fulan Marsu," propoin deputada CNRT Carmelita Moniz.

.