Items filtered by date: Thursday, 07 January 2021

Tempotimor (Dili) - Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste Munisipiu Dili prontu apoiu sein rezerva (laiha rohan) ba ekipa Task Force Munisipiu Dili hodi sensibiliza regra dekretu governu 21/2020 hanesan parte luta kontra Covid-19.

Published in Seguransa Defesa
Thursday, 07 January 2021 13:54

PJR-PM Taur Deskuti Lei Sibernétika

Tempotimor (Dili)- Prokuradoria Jerál Repúblika (PJR) ho Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak diskuti ona lei sibernétika ne'ebé kompostu husi artigu kuaze 34-resin.

Published in Politika

Tempotimor (Dili)- Tuir planu, munisípiu 7 hanesan Kovalima, Ainaro, Manufahi, Aileu, Likisá, Manatuto ho Lospalos ne'ebé responsável husi Sekretária Estadu Kooperativa (SEKoop), dei ensera iha loron 05 fulan Fevereiru tinan 2021.

Published in Ekonomia
Page 4 of 6
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter