Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Items filtered by date: Sunday, 25 October 2020

Tempotimor (Dili)- Governu liuhusi Ministériu Saúde (MS) iha ona polítika hodi estabelese tan Ospitál Munisipál iha munisípiu haat ne'ebé nesesáriu, iha tinan 2022.

Published in Saude

Tempotimor (Baukau)- Iha tinan 2008, organizasaun internasionál Caritas liuhosi programa rai no foti osan, hala’o nia atividade iha postu administrativu Baguia, munisípiu Baukau konsege forma mós komunidade oinsá mak rai no foti osan hodi asegura ba nia sustenbilidade ekonomia familiar.

Published in Ekonomia
Monday, 26 October 2020 00:28

2021, MS Kontinua Implementa Programa 2020

Tempotimor (Dili)- Ministra Saúde (MS) Odete Maria Freitas Belo informa katak, programa sira iha tinan 2020 nian la konsege realiza tanba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan fiskál 2020 xumba tiha iha Parlamentu Nasionál (PN) iha 17 Janeiru.

Published in Saude

Tempotimor (Dili)- Tuir loloos governu liuhusi Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) halo pagamentu ba subsídiu $200 husi lista reklamasaun iha loron Segunda (26/10), maibé, tenke “adia” ba loron tuir mai, tanba failansu tékniku.

Published in Politika
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter