Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Tempotimor (Dili)-Deputada Bankada KHUNTO Olinda Guterres husu ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak atu hatama iha Vise Ministru Saúde na’in rua, Elia dos Santos Reis Amaral no Bonifacio Mau Coli, iha lista remodelasaun.

Comment

Tempotimor (Dili)-Deputadu husi bankada FRETILIN no PLP husu ba governu atu buka tuir ruin husi saudozu sira ne’ebé mate no lakon durante tempu okupasaun Indonezia.

Comment

Tempotimor (Dili)-Deputadau husi Bankada KHUNTO hato’o hikas preokupasaun kona-ba problema bee-moos ne’ebé komunidade sira iha Hera, inklui nia rasik hasoru. Problema falta bee-moos ne’e halo deputada ne’e tenke hariis bee galon lorloron.

Comment

Page 4 of 447

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com