Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Tempotimor (Dili) – Membru governu ne'ebé seidauk kompletu iha VIII governu, sai ezijensia Partidu KHUNTO. KHUNTO mós husu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, atu hakotu lalais empase polítika.  

"Nu'udar reprezenta povu, ne'ebé mai husi Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor-Oan (KHUNTO) ha'u kestiona. Tanba ne'e, husu ba Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) atu tatoli hela Partidu KHUNTO nia halerik ne'e ba Primeiru Ministru," hatete deputadu António Verdial de Sousa iha plenária PN, Tersa (10/12/19)

Tuir Bankada KHUNTO, situasaun real ne'ebé liga ho asuntu governasaun no governativa, ladauk kompleta.

“Bainhira mak ita kompleta no ita hein to'o bainhira? Loron ba loron ita dada malu no dudu malu. Kleur tebes. Karik, bele lalais hakotu tiha empase polítika ida ne'e, para ita serbisu ba nasaun no povu kbiit laek sira," dehan Verdial.

Vise Prezidente Bankada KHUNTO ne'e afirma, tanba de'it interese, povu sai terus tanba povu hein hela dezenvolvimentu.

Hatán ba kestaun ne'e, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Merício Juvenal dos Reis Akara resposta, PM halo ona nia kompeténsia. Maibé, Prezidente Repúblika (PR) mak seidauk fó pose.

"Primeiru Ministru propoin ona. Maibé, lista sira ne'e husu para hetan tomada de pose. Maibé, to'o agora seidauk. Seidauk resposta husi Prezidente Repúblika. Ne'ebé, se ita boot sira iha oportunidade ka dalan karik bele halo konfirma direita ba PR. Tanba ne'e, PM halo ona nia parte tuir lei," dehan Akara.

Comment

Tempotimor (Dili) – Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál  e Empregu (SEFOPE),Julião da Costa husu ba traballadóres ne'ebé hetan problema iha sira-nia servisu fatin, atu hato'o keixa ba SEFOPE, hodi bele rezolve tuir regras ne'ebé iha.

"Iha SEFOPE, iha Diresaun Nasionál  Traballu (DNT). Bainhira traballadór sira hetan violasaun husi ajénsia ou kompañia, bele hato'o keixa hodi loke investigasaun," hatete Julião ba jornalista hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Palásiu Governu, Tersa (10/12/19).

Julião afirma, iha violasaun ba direitu traballadór nian, presiza hatene mós kauza, para bele fó  solusaun, ne'ebé tuir regras haruka.

Labele Tane Liman

Alende ne'e, SEFOPE mós husu ba juventude sira ne'ebé termina ona sira-nia estudu lisensatura atu labele husu servisu ba estadu. Nia dehan, presiza kria fali servisu ba joventude sira seluk.

"Graduasaun la signifika dezempregu. Karik, lisensiatura iha area orte kultura, hala'o atividades hatama proposta ba estadu hodi hetan apoiu atu dezenvolve an, hodi loke kampu servisu ba maluk sira ne'ebé la eskola. La'ós, forma hodi husu servisu ba estadu. Ida e'e sala," esplika Juliao da Silva.

 

 

Comment

Iha loron Segunda (09/12) mosu pawai iha Oecusse hodi halo kampaña hapara violência ba feto ho labarik.

Iha tinan kotuk mosu kazu violasaun sexual hasoru minor idade, iha uma mahon Topu Honis, Kutet iha Ambeno ne’ebe deskonfia komete husi padre ida husi kongregasaun SVD.

Hafoin SVD iha Roma simu keixa ne’e, hahu halo investigasaun nunee iha Novembru 2018 Vatikanu expulsa Padre R.D. husi nia kna’ar.

Hafoin prosesu naruk ida, iha Abril tinan nee autoridade judisiariu halo kapturasaun ba eis padre refere no lori sai husi oekusse mai hela iha Maliana,

Iha Loron 12 fulan Novembro R.D. hela Maliana ba Dili sae feri hodi ba Oekusse no 13 Novembro eis padre ne’e hetan detein hikas husi PNTL iha Portu Mahata.

Iha loron tolu 03/12/2019 PNTL Oekusse lori hikas R.D. mai Dili no daudaun ne’e hela iha PNTL sira nia kna’ar fatin ida iha Dili. Tuir informasaun ohin lokraik sei Tribunal sei Tesi lia ba R.D. nia situasaun.

Comment

Page 3 of 447

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com