Ukun-aan Tinan 19, Uma-Ka'in 100 iha Kailaku Seidauk Asesu Eletrisidade

Uma komunidade iha aldeia Bereleu ne'ebé  la asesu ba Eletrisidade, Kinta (11/3) Uma komunidade iha aldeia Bereleu ne'ebé la asesu ba Eletrisidade, Kinta (11/3) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Bobonaro)-Maske Timor-Leste hamriik mesak ona hanesan nasaun soberanu ida, ne'ebé durante tinan 19 nia laran, governu gasta ona osan kuaze billaun $16, maibé komunidade barak seidauk sente dezenvolvimentu inklui populasaun uma-ka'in 100 iha suku Meligo, postu administrativu Kailaku, Munisípiu Bobonaro.

Liga ba situasaun ne'e, xefe suku Meligo Amancio Barreto da Conceição hateten, komunidade iha bairu Pisulara aldeia Bereleu, suku Meligo husi tempu ukun-aan to'o agora la asesu ba eletrisidade, mezmu preokupasaun ne'e hato'o bei-beik ona ba autoriedade sira.

“Husu ba parte kompetente atu tau matan ba komunidade iha bairo Pisulara ne'e, tanba komunidade refere besik iha estrada ninin kuaze metro 60 resin de'it, maibe to'o agora governu la tau matan, husi sentimentu komunidade nian hateten mai ami liuhusi enkontru katak, sira nunka sente buat ida kona-ba ukun-aan tanba nafatin hela iha nakukun latan," dehan Xefe suku Meligo ba www.tempotimor.com iha Kailaku, Kinta (11/3).

Nia akresenta, iha 2020 parte suku halo ona proposta ba EDTL, maibé to'o agora laiha rezultadu, entaun komunidade husu katak, se governu laiha osan entaun apoiu de'it riin eletrisidade, fiu no tékniku eletrisidade nian, depois mak komunidade sira apoiu servisu.

Iha tempu hanesan, xefe aldeia Berele sente triate, tanba to'o agora nia ho nia komunidade sira seidauk asesu eletrisidade, entaun susar asesu ba informasaun.

“Tinan barak ona ami aldeia Bereleu komunidade balun seidauk hetan liña eletrisidade, tanba governu la tau importansia ba ida ne'e. Entaun nu'udar autoriedade lokál, sente la furak tanba ami besik iha estrada ninin, maibé la hetan naroman, entaun tanba saida mak ami la asesu naroman ne'e?," nia dehan.

Reprezentante povu ne'e sujere ba governu atu tau matan lalais ba komunidade uma-ka'in 100 iha bairu Pisulara, aldeia Bereleu ne'ebé to'o agora kontinua hela iha nakukun laran.(*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter