Tempotimor (Dili) – Sekretariu Jeral G7+ Helder da Costa hatete, paz no estabilidade iha nasaun Timor-Leste agora la'o di'ak tebes no sai mós hanesan lisaun ida atu hanorin nasaun pos konflitu sira seluk.

"Lisaun boot ida, ita hanorin ba pais sira seluk mak ne'e, laiha ona konflitu no violénsia. Maski iha empase no inserteza polítika. Kuandu buat hirak hanesan ne'e mak mosu iha rai seluk, funu mosu ona. Tanba, situasaun sira ne'e ema komesa inpasensia azita tun sa'e. Mais, grasas a deus ita Timor la hanoin ona buat sira hanesan ne'e," esplika Sekretáriu Jerál G7+, Helder da Costa ba jornalista sira iha Palásiu Governu, Tersa (10/12/19).

Nia afirma, Timor-Leste agora unidade no paz. Tanba, iha lideransa ne'ebé forte no povu mós  maduru i kompriende ona prinsípiu demokrasia. Liuliu joven sira. Maski tentasaun oioin, maibé hakmatek ona. Ida ne'e, hanesan lisaun ba nasaun sira seluk.

Helder dehan, sidadaun hotu-hotu kompriende ona kona-ba demokrasia. Nune'e, mantein nafatin paz no estabilidade, hodi hala'o dezenvolvimentu.

Nia relata, iha situasaun polítika Timor nian, governu nafatin funsiona ho di'ak. Tanba ne'e, konsidera ita nia rai nafatin, paz no estabilidade. Helder espera, ba oin TL bele dezenvolve di'ak liután.

Tempotimor (Dili) - Iha 26 to’o 27 Juñu tinan ne’e membru g7+ husi nasaun hotu-hotu sei hala’o enkontru Advisor Board Council, iha Lisboa, Portugal. Ho nune’e, membru g7+ Timor Leste hala’o vizita kortejia ba Palasiu Prezidente Repúblika hodi hasoru-malu ho PR Francisco Guterres Lu Olo.

.