Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Tempotimor (Dili)-Deputadu husi bankada Fretilin Antonino Bianco husu ba meza Sekretaria Jeral Parlamentu Nasional no Prezidente Parlamentu Nasional, atu halo planu ba timorizasaun ba asesor sira iha PN.

Comment

Tempotimor (Manatuto)-Laureadu Nobel da Pas no eis Prezidente Repúblika José Ramos Horta hatete, maske durante ne’e lider sira kritika malu iha públiku nia oin, maibé sira la odiu malu, tan ne’e husu ba povu atu labele hakfodak.

Comment

Tempotimor (Manatuto)-Reprezentante husi jerasaun foun iha Munisipiu Manatuto sujere ba lider istoriku sira atu lalika inklina ba Partidu Politiku, tanba bazeia ba realidade impase politika ne’e la konsege rezolve tan de’it diferensia politika entre lider hirak ne’e.

Comment

Page 6 of 1178

.