Dioseze Baukau Suspende Atividade Durante Loron 14

Amo Bispo Dioseze Baukau, Don Basílio do Nacimento Amo Bispo Dioseze Baukau, Don Basílio do Nacimento Foto Arkivu

Tempotimor (Dili) - Governu hasai desizaun ida hodi aplika serka sánitaria, no konfinamentu obrigatóriu bá Munisípiu Baukau no Vikeke mak, Amo Bispo Dioseze Baukau, Don Basílio do Nacimento, deside hodi suspende temporariamente atividade parte igreja nian hotu iha Dioseze tomak durante loron 14.

Tanba, Serka Sánitaria, no konfinamentu domisiliáriu obrigatóriu bá Munisípiu rua ne'e, hahú iha loron 16 to'o loron 29 fulan-marsu tinan 2021.

"Loron sira ne'e mósu kazu foun no mós preokupa makas iha Munisípiu Baukau, no ohin loron dia 15 de Marsu 2021 ne'e, informasaun fó hatene katak, governu hola desizaun atu halo lockdown ka serka sánitaria bá Munisípiu rua, Baukau no Vikeke, katak desizaun sira ne'ebé governu halo bá Dili, hahú semana ida liu-bá, hahú ohin kalan tuku 12, loron 15 marsu halo mós desizaun hanesan bá Munisípiu rua ne'e to'o loron 29 de Marsu”, dehan Bispo Dioseze Baukau, segunda (16/03/21).

Durante tempu ne'e, governu deside bá Munisípiu rua katak, primeiru, ema hotu hela iha uma labele la'o bá mai, segundu ema sira ne'ebé halo servisu impórtante públiku no privadu mak bele la'o, maibé sira seluk hela iha uma, bele sai de'it bá hola ai-han, no nesesidade bázika.

Nune'e mós, durante tempu serka sánitaria sei laiha selebrasaun bá festa São José, no ordenasaun bá Deakonu seminárista na'in-rua, ne'ebé monu iha loron 19 fulan-marsu tinan 2021.

"Ho rekomendasaun, no avizu hirak ne'e, ha'u informa bá Dioseze tomak katak, primeiru, festa padroeiru São José nian la halo tinan ida ne'e, iha dia 19 Marsu, hanesan bai-bain, maibé sei muda bá loron seluk, wainhira bele hala'o selebrasaun festa ne'e. Ordenasaun Deakonu seminárista rua João Paulo, no Claudino sei la hala'o iha dia 19 Marsu, sei muda hotu bá loron seluk”deklara nia.

Maske, atensaun liubá Munisípiu rua ne'e, Baukau no Vikeke, maibé di'ak liu prevene situasaun iha Dioseze tomak, ne'e duni fó hatene Naí-Lulik sira no sarani hotu, Dioseze Bakcau nian, katak, durante tempu ne'e, laiha misa nein loroloron, nein domingu bá povu.

"Amu sira selebra mesak, komunidade relijioza bele bá de'it misa sira-nia komúnidade iha sira-nia konventu sein partisipasaun povu nian”,

"Bá semana santa, ita haree tok evolusaun Covid-19 nian sei sai oinsá?.Departamentu hothotu sebísu sentraliza Dioseze nian sei taka to'o dia 29 de Marsu, funsionáriu sira sei la hala'o serbísu", afirma nia.

Amu sira ne'ebé iha posibilidade uza teknolojia komúnikasaun nian, atu sarani sira bele tuir misa loroloron, no loron domingu nian liuhusi dalan mídia.

"Bá sarani hothotu iha tempu provasaun ida ne'e, ita entrega buat hotu iha Maromak nia liman, maibé, akompaña mós ita-nia provasaun ho orasaun bá Maromak makas liután”, fó hanoin. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Right256

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter